ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 11 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง 1.จิตเภท 2.ผู้ป่วย, การดูแล
ผลการค้นหา เลขเรียก
การศึกษาการใช้โปรแกรมการดูแลที่บ้าน ต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองข..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การศึกษาการใช้โปรแกรมการพยาบาลองค์ รวมต่อพฤติกรรมการดูแลตนเอ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การศึกษาการใช้โปรแกรมการพยาบาลองค์รวมต่อพฤติกรรมการดูแลตนเอง..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การศึกษาการใช้โปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจต่อพฤติกรรมการดูแ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การศึกษาแนวทางการจัดการความเครียดต่อความสามารถในการตัดสินใจใ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การศึกษาการใช้โปรแกรมการดูแลผู้ป่วยจิตเภทที่บ้าน ต่อการปฏิบั..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การศึกษาการใช้โปรแกรมการพยาบาลองค์รวมสำหรับผู้ป่วยเป็นกลุ่มต..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การศึกษาการใช้โปรแกรมการสอนสุขภาพจิตแบบกลุ่มต่อพฤติกรรมการดู..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การศึกษาการใช้โปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจต่อคุณภาพชีวิตของ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การศึกษาการใช้โปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจสำหรับผู้ป่วยจิตเ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การศึกษาการใช้โปรแกรมการใช้ความรู้และประคับประคองที่บ้านต่อพ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 11/11 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.