ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง 1. สุขภาพจิตและจิตเวช - - ระบบบริการ

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
 ชื่อเรื่อง 
รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาระบบบริการด้านสุขภาพจิตและจิตเวชในศูนย์สุขภาพชุมชน และ สถานบริการสาถารณสุข ทุกระดับในจังหวัดนนทบุรี / โรงพยาบาลศรีธัญญา.
 พิมพ์ลักษณ์  [ม.ป.ท.] : [ม.ป.พ.] , 2546
 เลขหมู่  วจ WM105 ป444ร , 2546
 ลักษณะทางกายภาพ  ค , 59 หน้า 1 เล่ม / อภินันทนาการ
 หมายเหตุ  กิติกรรมประกาศ.- - บทคัดย่อภาษาไทย.- - บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.- - บทนำ.- - ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา.- - วัตถุประสงค์ของการวิจัย.- - คำถามการวิจัย.- - ขอบเขตการวิจัย.- - นิยามศัพท์.- - ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.- - ศูนย์สุขภาพชุมชนและสถานบริก
 หัวเรื่อง  1. สุขภาพจิตและจิตเวช - - ระบบบริการ.
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ไม่มีไอเทมให้บริการ
ไม่มีไอเทมให้บริการBib 6818

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.