ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 40 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง โรค การป้องกันและควบคุม
ผลการค้นหา เลขเรียก
การเผชิญปัญหาชีวิตของผู้ติดเชื้อเอดส์ / เพ็ญจันทร์ ประดับมุข
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
บ๊าย บาย ความเครียด : Fighting Invisible tigers / ฮิปป์, เิอ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ปริทัศน์โรคติดต่อ / วิชัย โรควิวัฒน
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ปัจจัยทางวัฒนธรรมที่มีผลต่อพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เสี่ยงของวัยร..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ของคนงานก่อสร้าง..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
รายงานการวิจัย การประเมินผลแผนรองควบคุมโรคติดต่อในช่วงต้นแผน..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
10 โรค 10 ภัยพาล วัยทำงานพึงระวัง
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WB327
ส728 2552 
100 ปี ร้อยเรื่องราวกรมควบคุมโรค
   แสงทอง จันทร์เฉิด
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WZ350
.ส961 2561 
Happy life ไม่มีโรค อโรคยา ปรมาลาภา
   ชิสา สรวิสูตร
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WA440
ช576ฮ 2552 
การขยายผลมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ : ต้องมีค่าใ..
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
WA108
ส691ก 2559 
การฆ่าตัวตาย : การรักษาและการป้องกัน = Suicide management an..
   มาโนช หล่อตระกูล / 2553
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WM165
ม456ก
2553 
การทบทวนและสังเคราะห์องค์ความรู้ด้านนโยบายและกระบวนการทางกฎห..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การบำบัดโดยใช้วิธีการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมสำหรับผู้ป..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การป้องกัน การประเมินและการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม = Dementia ..
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WT155
ก491
2556 
การป้องกันโรคจิตเวช: มาตรการและทางเลือกนโยบายที่มีประสิทธิผล
   พันธ์ุนภา กิตติรัตนไพบูลย์,แปลและเรียบเรียง / 2560
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในชุมชน : การประยุกต์แนวคิดแ..
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WA590
ก523 2561 
คู่มือกระบวนการ : การจัดการเชิงยุทธศาสตร์เพื่อป้องกันแก้ไขปั..
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WC503.6
คก695 2554 
คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกั..
    / 2563
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

   Fulltext guideline_green_covid19 กลุ่ม 2.pdf (Fulltext) [http://www.library.dmh.go.th/d..] (มีอีก 2 ลิงค์)
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 4 ไอเทม)
 
คู่มือการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสซิกาสำหรับบุคลากรทางกา..
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WC195
ค695 2559 
คู่มือการสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพในภาวะวิกฤติ
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WC100
ค695 2561 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 [2]   [แสดง 20/40 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.