ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 34 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง ระบบราชการ
ผลการค้นหา เลขเรียก
การปฎิรูประบบราชการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e - Government) / ส..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การปฏิรูปภาคราชการ : แนวคิดแยทธศาสตร์ / สมาน รังสิโยกฤษฏ์
   สมาน รังสิโยกฤษฏ์ / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
การพัฒนาระบบราชการไทย / วรเดช จันทรศร
    / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
ข้าราชการไทยความสำนึกและอุดมการณ์ / กระมล ทองธรรมชาติ และ พร..
   กระมล ทองธรรมชาติ / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
ปัญหาการพัฒนาทางการเมืองไทย / ชัยอนันต์ สมุทรวาณิช
   ชัยอนันต์ สมุทวณิช / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
วิสัยทัศน์และกรอบการปฏิรูประบบราชการ / สำนักงานคณะกรรมการปฎิ..
    / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
 
องค์การระบบราชการพัฒนาชนบทไทย / ประยงค์ เต็มชวาลา
   ประยงค์ เต็มชวาลา / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
อำนาจและคอร์รัปชั่น : ถอดรหัสวัฒนธรรมราชการสาธารณสุข / โกมาต..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
9 แผ่นดินของการปฏิรูประบบราชการ/ ปิยนาถ บุญนาค...และคณะ
    / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
 
การบริหารงานบุคคลภาครัฐไทย : กระแสใหม่และสิ่งท้าทาย / ศุภชัย..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การปฏิรูประบบราชการ : ทางออกของการแก้ปัญหาและฟันฝ่าวิกฤต / ค..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การปฏิรูประบบราชการ : ยุทธศาสตร์สำคัญของการเปลี่ยนแปลง
   คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
การปฏิรูประบบราชการ : รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
   สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ สำนักงาน ก.พ / 2544
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
JQ1747.A1 ส619ก 2544 
การยอมรับและความเป็นไปได้ในการปรับปรุงหน่วยงานในระบบราชการไทย
   วรเดช จันทรศร / 2533
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
JF1351 ว197ก 2533 
การยอมรัลและความเป็นไปได้ในการปรับปรุงหน่วยงานในระบบราชการไท..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การวางแผนเชิงกลยุทธ์
   ทศพร ศิริสัมพันธ์ / 2539
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HD30.28 ท237ก 2539 
ข้าราชการไทยความสำนึกและอุดมการณ์ / กระมล ทองธรรมชาติ และ พร..
    / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
คำวินิจฉัยเรื่องอุทธรณ์ / โดยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อ..
    / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
คู่มือตอบข้อหารือนการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ..
    / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
ระบบบริหารราชการของ ราชอาณาจักรไทย
   นพรัตน์ พาทีทิน
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
351.59
ร228
ล.9 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 [2]   [แสดง 20/34 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.