ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 25 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง ผู้ป่วยจิตเวช - การดูแล
ผลการค้นหา เลขเรียก
การดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้านของโรงพยบาลสวนสราญรมย์ปีงบประมาณ ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้านของโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ปีงบประมา..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การดูแลผู้ป่วยที่บ้าน กรณีศึกษาผู้ป่วยจิตเภทของศูนย์ดูแลผู้ป..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การนำระบบการจัดการผู้ป่วยรายกรณีมาประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้ป่ว..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การประเมินผลการดำเนินงานการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้าน กรณีศึกษ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การประเมินผลการนิเทศงานการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้านของบุคคลาก..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การสำรวจแนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเวชของครอบครัว : การศึกษากรณี..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ผลการปฏิบัติงานในเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้านปีงบประ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ผลสำเร็จของงานการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้านปีงบประมาณ 2540 - 2..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
สรุปผลการดำเนินงานการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้านปีงบประมาณ 2546..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลผู้ป่วยจิตเวช กรณีศึกษา ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การจัดการรายกรณีผู้ป่วยจิตเวชในชุมชนโดยใช้แบบจำลองระบบของนิว..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การดูแลผู้ป่วยจิตเภทซับซ้อนในชุมชนโดยใช้รูปแบบการจัดการผู้ป่..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้าน / จลี เจริญสรรพ์ และคณะ
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การบริหารจัดการชมรมเพื่อการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่ผ่านการรับรอง..
   กฤตยา เพชรพยาบาล / 2561
   หนังสือ ที่ วิจัย(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วจ WM62 ก276ก 2561 
การบำบัดรักษาผู้ป่วยจิตเภทในระบบ Case Management / ไพรวัลย์ ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชนในการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเรื้อร..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การสนับสนุนทางสังคมจากคู่สมรสตามการรับรู้ ของผู้ที่เป็นโรคจิ..
   สุภาภรณ์ สมพาน
   วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา ที่ วิจัย(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ WM274ส246ก 2546 
การเพิ่มทักษะทางสังคมและการส่งเสริมความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง..
   สุภาพ ศิลารักษ์
   วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา ที่ วิจัย(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพWM203 ส838ษ 2556 
ความพึงพอใจในงานของผู้ให้บริการสุขภาพในเครือข่ายการดูแลผู้ป่..
   จลี เจริญสรรพ์ / 2546
   วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ WM450 จ185ค 2546 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 [2]   [แสดง 20/25 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.