ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 21 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง ความรุนแรง
ผลการค้นหา เลขเรียก
100(ร้อย)เรื่องรักรุนแรง/รณชัย คงสกนธ์
   รณชัย คงสกนธ์ / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
การบำบัดตามแนวคิดการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมในสตรีที่ถู..
   จริยา อติชาติธำรง
   วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา ที่ วิจัย(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

   Fulltext Connect to online resource [http://lib18.kku.ac.th/kku/sea..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพHV
จ167 
ครองคู่อยู่นาน : Long live, the couple/รีเลชั่นชิพ
   รีเลชั่นชิพ / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
ความรุนแรงในครอบครัวกับการฆาตกรรม : กรณีศึกษาผู้ป่วยคดีฆ่าสา..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
มิติทางสังคมวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อพฤติกรรมความรุนแรงในเด็กและเย..
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HQ784.V55
ม575 
วัคซีนป้องกันอาชญากรเด็ก/สยุมพร เคไพบูลย์
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การฉายภาพความรุนแรงต่อผู้หญิงวิเคราะห์มุมมองสื่อไทย / วิลาสิ..
   วิลาสินี พิพิธกุล / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
การทารุณกรรมทางเพศในเด็ก : ผลกระทบต่อครอบครัวและกลไกการปรับต..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การบำบัดตามแนวคิดการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมในสตรีที่ถู..
   เสาวนีย์ ทองหล่อ
   วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา ที่ วิจัย(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WM425.5.C6 ส831บ 2554 
การประชุมวิชาการสุขภาพจิต ปี 2541 : ความรุนแรงในสังคม : ทางอ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงเหตุและดัชนีวัดภาวะวิกฤตชีวิตสตร..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ความรุนแรงในชีวิตคู่กับสุขภาพผู้หญิง
   กฤตยา อาชวนิจกุล / 2004
   วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา ที่ วิจัย(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
 
ความรุนแรงในวัยรุ่นไทย : รายงานการทบทวนองค์ความรู้และข้อเสนอ..
   อุมาพร ตรังคสมบัติ / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
 
ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมรุนแรงของผู้ป่วยจิตเ..
   เวนิช บุราชรินทร์
   วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา ที่ วิจัย(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

   Fulltext วิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม (Full Text) [http://cuir.car.chula.ac.th/ha..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ WM203 ว913ป 2554 
รายงานการประชุมวิชาการสุขภาพจิตปี 2542 เรื่องความรุนแรงในสัง..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
รายงานการสัมมนาเรื่องการยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี / สำนัก..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
สถานการณ์ความรุนแรงและการป้องกันในโรงเรียนมัธยมศึกษาเขตกรุงเ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
สถานการณ์ความรุนแรงและการป้องกันในโรงเรียนมัธยมศึกษาเขตกรุงเ..
   ดุษณีย์ ทองเกลี้ยง, 2507-
   วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา ที่ วิจัย(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพHA784.V55 ด733ส 2546 
แนวทางปฏิบัติเพื่อช่วยเหลือเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวที่ถูกก..
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HV6626.23.T5
น927 2552 
แนวทางปฏิบัติเพื่อช่วยเหลือเด็กและสตรีที่ถูกกระทำรุนแรงในเคร..
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HV6626.23.T5
น927 2550 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 [2]   [แสดง 20/21 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.