ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 43 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง การบริหารรัฐกิจ
ผลการค้นหา เลขเรียก
การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ / ทิพาวดี เมฆสวรรค์
    / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ / สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักง..
    / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
 
การพัฒนาต้นแบบการบริการสาธารณะที่เป็นเลิศ : กรณีศึกษาจากต่าง..
   ดร.วรเวช จันทรศร / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
การพัฒนาระบบมาตรฐานสากลของประเทศไทยด้านการจัดการและสัมฤทธิ์ผ..
    / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
การพัฒนาระบบมาตรฐานสากลของประเทศไทยด้านการจัดการและสัมฤทธิ์ผ..
    / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
การวางมาตรฐานธรรมาภิบาล : Setting good governance standards/..
   เจริญ เจษฎาวัลย์ / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
การสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี / สถาบันพัฒนา..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
จุดบอดบนทางสู่ธรรมภิบาล : บทบาทของบอร์ดองค์การมหาชน / จรัส ส..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ทักษิณ ชินวัตร คิดใหญ่ ทำใหม่
    / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
รายงานการวิจัย เรื่อง บทบาทและความสัมพันธ์ของส่วนราชการในเขต..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
เอกสารการสอนชุดวิชา การบริหารราชการไทย หน่วยที่ 9-15 / มหาวิ..
    / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
90 วัน อันตรายสำหรับผู้บริหารและผู้นำองค์กรภาครัฐกลยุทธ์เพื่..
   เดลี, ปีเตอร์ เอส
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
JK421
ด896ก 2551 
Good governance กับ การพัฒนาข้าราชการ / สถาบันพัฒนาข้าราชการ..
    / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
การจัดการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน (PBB) / สถาบันพัฒนาข้าราชก..
    / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
การจัดการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน (PBB) / สถาบันพัฒนาข้าราชก..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การบริการประชาชนสู่ความเป็นเลิศ / สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือ..
    / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
การบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี / สถาบันพัฒนาข้าราชการ..
   สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
การปรับปรุงองค์การภาครัฐ : การควบคุมและการตรวจสอบการใช้อำนาจ..
   ชาญชัย แสวงศักดิ์ / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดกา..
    / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
การพัฒนาระบบราชการ / สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
    / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 [3]   [แสดง 20/43 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.