ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง รุ่งลลิดา หลวงเทพ

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
 ผู้แต่ง  รุ่งลลิดา หลวงเทพ
 ชื่อเรื่อง 
ผลของการจัดการความเครียด ความคิดและพฤติกรรม ต่อภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคร่วมเอชไอวี/เอดส์และซึมเศร้า / รุ่งลลิดา หลวงเทพ = Theeffect of cognitive - behavioral stress managementintervention on depression in patients with comorbidity ofHIV/AIDS and major depressive disorder / RoonglalidaLoungtep
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  The effect of cognitive - behavioral stress managementintervention on depression in patients with comorbidity ofHIV/AIDS and major depressive disorder
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 2555
 เลขเรียก  วพWM425.5.A9 ร638ผ 2555
 ลักษณะทางกายภาพ  ก-ฌ, 119 แผ่น
 หมายเหตุ  พิมพ์ดีด (ถ่ายสำเนา)
 หมายเหตุ  วิทยานิพนธ์ (พย.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555
 หมายเหตุ  Summary: การวิจัยกึ่งทดลองครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบ 1.ภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคร่วมเอชไอวี/เอดส์และซึมเศร้าก่อนและหลังได้รับการจัดการความเครียด พฤติกรรม และความคิด 2.ภาวะซึมเศร้าระหว่างผู้ป่วยโรคร่วมเอชไอวี/เอดส์และซึมเศร้ากลุ่มที่ได้รับการจัดการความเครียด พฤติกรรม และความคิดกับกลุ่มที่ได้รับการดูแลตามปกติ ที่แสดงความประสงค์เข้าร่วมในโครงการการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ ผู้ป่วยเอดส์ จำนวนกลุ่มละ 16 ราย มีผลดังนี้ 1)ภาวะซึมเศร้าของผู้ป่วยโรคร่วมเอชไอวี/เอดส์และซึมเศร้าหลังได้รับการจัดการความเครียด พฤติกรรม และความคิด ต่ำกว่าก่อนได้รับการจัดการความเครียด พฤติกรรม และความคิดอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2)ภาวะซึมเศร้าของผู้ป่วยโรคร่วมเอชไอวี/เอดส์และซึมเศร้าของกลุ่มที่ได้รับการจัดการความเครียด พฤติกรรม และความคิด ต่ำกว่าคะแนนของกลุ่มที่ได้รับการดูแลตามปกติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05
 หัวเรื่อง  Depression
 หัวเรื่อง  Psychotic depression
 หัวเรื่อง  HIV-positive persons
 หัวเรื่อง  AIDS (Disease)--Patients
 หัวเรื่อง  โรคซึมเศร้า
 หัวเรื่อง  ผู้ติดเชื้อเอชไอวี
 หัวเรื่อง  โรคเอดส์--ผู้ป่วย
 ผู้แต่งร่วม  Roonglalida Loungtep
 ผู้แต่งร่วม  เพ็ญพักตร์ อุทิศ, ที่ปรึกษา
 ผู้แต่งนิติบุคคล  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
 เชื่อมโยง  วิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม (Full Text)
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วพWM425.5.A9 ร638ผ 2555 c.1 
  Barcode: 024710
วิจัย On Shelf
Note:อภินันทนาการ
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 13532

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023. All Rights Reserved.