ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง พรรณภา แสงส่อง

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
 ผู้แต่ง  พรรณภา แสงส่อง
 ชื่อเรื่อง 
การศึกษาการใช้โปรแกรมการจัดการอาการหูแว่วต่อลักษณะและความรุนแรงของอาการหูแว่วในผู้ป่วยจิตเภท/ พรรณภาแสงส่อง
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพ: คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2549
 เลขเรียก  วพWM203 พ263ค 2549
 ลักษณะทางกายภาพ  128 แผ่น: ตาราง
 หมายเหตุ  พิมพ์ดีด (ถ่ายสำเนา)
 หมายเหตุ  วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547
 หมายเหตุ  Summary: ศึกษาเพื่อเปรียบเทียบลักษณะและความรุนแรงของอาการหูแว่วของผู้ป่วยจิตเภทก่อนและหลังการใช้โปรแกรมการจัดการอาการหูแว่ว ผลการศึกษาพบว่าลักษณะและความรุนแรงของอาการหูแว่วของผู้ป่วยหลังได้รับโปรแกรมการจัดการอาการหูแว่ว น้อยกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ .05
 หัวเรื่อง  จิตเภท--ผู้ป่วย
 ผู้แต่งร่วม  อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย
 ผู้แต่งร่วม  Phannapa Saemgsong
 ผู้แต่งร่วม  อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย, ที่ปรึกษา
 ผู้แต่งนิติบุคคล  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะพยาบาลศาสตร์260 2547
 ผู้แต่งนิติบุคคล  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วพWM203 พ263ค 2549 c.1 
  Barcode: 024404
วิจัย On Shelf
Note:อภินันทนาการ
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 13876

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.