ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง ทัตชญา สมประดิษฐ

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
 ผู้แต่ง  ทัตชญา สมประดิษฐ
 ชื่อเรื่อง 
ปัจจัยทำนายการแสดงออกทางอารมณ์ของผู้ดูแลในครอบครัวผู้ป่วยจิตเภท / ทัตชญา สมประดิษฐ = Predicting factors of expressed emotionof family caregivers of schizophrenic patients / Touch-Chaya Sompradit
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  Predicting factors expressed emotion of family caregiversof schizophrenic patients
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 2556
 เลขเรียก  วพWM105 ท343ป 2556
 ลักษณะทางกายภาพ  ก-ญ, 176 แผ่น : แผนภูมิ
 หมายเหตุ  วิทยานิพนธ์ (พย.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556
 หมายเหตุ  Summary: การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการแสดงออกทางอารมณ์ของผู้ดูแลในครอบครัวผู้ป่วยจิตเภทและเพื่อศึกษาอำนาจการทำนายการแสดงออกทางอารมณ์ของผู้ดูแลในครอบครัวผู้ป่วยจิตเภทจาก กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ดูแลในครอบครัวที่มารับบริการแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลในสังกัดกรมสุขภาพจิต จำนวน 180 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มี 10 ส่วน ผลการวิจัย สรุปได้ดังนี้
 หมายเหตุ  Summary: 1. การแสดงออกทางอารมณ์ของผู้ดูแลในครอบครัวผู้ป่วยจิตเภท ประกอบด้วย 2ลักษณะ คือ การแสดงออกทางอารมณ์ด้านลบและการแสดงออกทางอารมณ์ด้านบวกซึ่งอยู่ในระดับเหมาะสมเท่ากัน 2.ตัวแปรที่สามารถร่วมทำนายการแสดงออกทางอารมณ์ด้านลบของผู้ดูแลในครอบครัวผู้ป่วยจิตเภท
 หัวเรื่อง  Schizophrenics--Care
 หัวเรื่อง  Caregivers
 หัวเรื่อง  ผู้ป่วยจิตเภท--การดูแล
 หัวเรื่อง  ผู้ดูแล
 ผู้แต่งร่วม  Touch-Chaya Sompradit
 ผู้แต่งร่วม  รัชนีกร เกิดโชค, ที่ปรึกษา
 ผู้แต่งนิติบุคคล  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
 เชื่อมโยง  วิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม (Full Text)
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วพWM105 ท343ป 2556 c.1 
  Barcode: 024702
วิจัย On Shelf
Note:อภินันทนาการ
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 13540

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023. All Rights Reserved.