ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 61 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
ผลการค้นหา เลขเรียก
คู่มือการประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กแรกเกิด - 5 ปีสำหรับบ..
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
รช.084 
คู่มือการประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กแรกเกิด - 5ปีสำหรับบุ..
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
รช.085 
คู่มือแบบสัมภาษณ์เพื่อการวินิจฉัยโรคจิตเวชในเด็กและวัยรุ่นฉบ..
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WB290
ส743
2559 
120 ปี สุขภาพจิตไทย พ.ศ. 2432-2552
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WM11.JT3
ส743 2552 
กระบวนการนิติจิตเวชสำหรับเด็กและเยาวชน
   เบญจพร ปัญญายง, บรรณาธิการ / 2555
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WS32.JT3 ก218 2556 
การพยาบาลผู้ป่วยจิตเภทเรื้อรังและมีแนวโน้มญาติทอดทิ้งโดยประย..
   ประคอง นาโพนทัน / 2547
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
WM30.ป198พ 
การพยาบาลผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉินที่มีพฤติกรรมรุนแรงร่วมกับการใช..
   ถิระ บุญชื่น / 2548
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
WM401.ถ421พ 
การพยาบาลผู้ป่วยซึมเศร้าที่มีพฤติกรรมฆ่าตัวตาย : กรณีศึกษา
   สมเกียรติ กันโต / 2548
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
W864.ส232พ 
การพยาบาลผู้ป่วยโรคจิตเนื่องจากภาวะเครียด (Brief Reactive Ps..
   อาพัฒชริน บุญญาธิการ / 2548
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
WM172.อ629พ 
การพยาบาลผู้ป่วยโรคจิตเภทชนิดหวาดระแวงและคดีฆ่าผู้อื่น (โดยไ..
   เสถียร บุญกล่อม / 2548
   วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา ที่ วิจัย(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วจ WM 172 ส157กพ 2548 
การพยาบาลผู้ป่วยโรคลมชักที่มีพฤติกรรมก้าวร้าว : กรณีศึกษา (ฉ..
   กัลยาณี เพ็ชร์สุข / 2548
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
WM193.S8.ก412พ 
การศึกษาปัจจัยความสำเร็จของชุมชนในการแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตแบบค..
   อุไรวรรณ เกิดสังข์ / 2561
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WM 30.6 อ858 2561 
การศึกษาผลของโปรแกรมลดน้ำหนักสำหรับผู้ป่วยจิตเภทที่มีภาวะอ้ว..
   ลิษา เที่ยงวิริยะ ...และคนอื่นๆ / 2551
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
WD210.ล468ศ 
การสร้างแบบวัดพฤติกรรมทางเพศเยาวชนไทย (ฉบับย่อ): Sex behavio..
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
วจ WM307.S3 ศ811ก 2550 
การสร้างแบบวัดพฤติกรรมทางเพศเยาวชนไทย: Appropriated Sexual b..
   หนังสือ ที่ สื่อเทคโนโลยี(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วจ WM307.S3 ศ811ก 2550 
การสร้างและประเมินผลโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพจิต โดยใช้กระบวน..
   นิตย์ ทองเพชรศรี / 2550
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
WM62.น573ส 
การ์ตูนพัฒนาทักษะชีวิตสำหรับนักเรียนชั้น ป.1-3และคู่มือประกอ..
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WS105
ก453 2555 
กิจกรรมเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์เด็กอายุ 9-11 ปี
   สื่อวีดิทัศน์ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
CD 0033 /33 
ความคาดหวังของโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมช..
   บุญลือ เพ็ชรรักษ์ / 2542
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WM30 บ561ค 
ความรุนแรงในวัยรุ่นไทย : รายงานการทบทวนองค์ความรู้และข้อเสนอ..
   อุมาพร ตรังคสมบัติ / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 [4]   [แสดง 20/61 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.