ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง Wanida Phunsurin

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
 ผู้แต่ง  วนิดา พันธ์สุรินทร์
 ชื่อเรื่อง 
ผลของโปรแกรมแบบบูรณาการที่เน้นแนวคิดการบำบัดทางความคิดพฤติกรรมต่อภาวะซึมเศร้าของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า / วนิดา พันธ์สุรินทร์ = The effect ofthe integrated program emphasizing cognitive behaviortherapy on depression of patients with major depressivedisorder / Wanida Phunsurin
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  The effect of the integrated program emphasizing cognitivebehavior therapy on depression of patients with majordepressive disorder
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คณะพยาบาลศาสตร์ 2556
 เลขเรียก  วพWM105 ว169ผ 2556
 ลักษณะทางกายภาพ  ก-ฌ, 182 แผ่น
 หมายเหตุ  วิทยานิพนธ์ (พย.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556
 หมายเหตุ  Summary: การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลองแบบวัดก่อน-หลังแบบมีกลุ่มควบคุมมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)เปรียบเทียบภาวะซึมเศร้าของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรมแบบบูรณาการที่เน้นแนวคิดการบำบัดทางความคิดพฤติกรรม และ 2)เปรียบเทียบภาวะซึมเศร้าของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่เข้าร่วมโปรแกรมแบบบูรณาการที่เน้นแนวคิดการบำบัดทางความคิดพฤติกรรมและผู้ป่วยที่ได้รับการพยาบาลตามปกติ กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ที่เข้ารับการรักษาในกลุ่มงานจิตเวชแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลทั่วไป จำนวน 40 คนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1)โปรแกรมแบบบูรณาการที่เน้นแนวคิดการบำบัดทางความคิดพฤติกรรม 2)แบบประเมินความคิดอัตโนมัติทางลบ 3) แบบประเมินแรงจูงใจในการรักษา 4)แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล และ5) แบบประเมินภาวะซึมเศร้า ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้1.ภาวะซึมเศร้าของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าหลังได้รับโปรแกรมแบบบูรณาการที่เน้นแนวคิดการบำบัดทางความคิดพฤติกรรมต่ำกว่าก่อนได้รับโปรแกรมแบบบูรณาการที่เน้นแนวคิดการบำบัดทางความคิดพฤติกรรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (t= 11.42).2.ภาวะซึมเศร้าของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ากลุ่มที่ได้รับโปรแกรมแบบบูรณาการที่เน้นแนวคิดการบำบัดทางความคิดพฤติกรรมต่ำกว่ากลุ่มที่ได้รับการพยาบาลตามปกติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (t = -6.94)
 หัวเรื่อง  Depression
 หัวเรื่อง  Care of the sick
 หัวเรื่อง  ความซึมเศร้า
 หัวเรื่อง  ผู้ป่วย--การดูแล
 ผู้แต่งร่วม  Wanida Phunsurin
 ผู้แต่งร่วม  รังสิมันต์ สุนทรไชยา, ที่ปรึกษา
 ผู้แต่งนิติบุคคล  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
 เชื่อมโยง  วิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม (Full Text)
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วพWM105 ว169ผ 2556 c.1 
  Barcode: 024708
วิจัย On Shelf
Note:อภินันทนาการ
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 13534

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023. All Rights Reserved.