ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง Suparat Apitikulwong

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
 ผู้แต่ง  สุภารัตน์ อภิติกุลวงษ์
 ชื่อเรื่อง 
การศึกษาการใช้โปรแกรมการพยาบาลเพื่อพัฒนาการดำรงชีวิตที่ปกติสุข ต่อภาวะซึมเคร้าของบุคคลพยาบาลฆ่าตัวตาย กลุ่มงามผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสรรพยา จังหวัดชัยนาท = A STUDY OF USING FOR HEALTHY LIFE PROGRAM ON DEPRESSION OF SUICIDE ATTEMPTERR, OUT PATIENT DEVELOPMENT, SAPPHAYA HOSPITAL, CHAINAT PROVINCE
 พิมพ์ลักษณ์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : กรุงเทพฯ, 2549
 เลขเรียก  วพ WM203 ส839ก 2549
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 1
 ลักษณะทางกายภาพ  134 หน้า
 หมายเหตุ  วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549
 หมายเหตุ  Summary: ศึกษา เพื่อเปรียบเทียบภาวะซึมเศร้าของบุคคลพยายามฆ่าตัวตายกลุ่มงานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสรรพยา จังหวัดชัยนาท ก่อนและหลังได้รับโปรแกรมการพยาบาลเพื่อพัฒนาการดำรงชีวิตที่ปกติสุข กลุ่มตัวอย่าง คือ บุคคลพยายามฆ่าตัวตายที่เคยเข้ารับการรักษาโรงพยาบาลสรรพยา จังหวัดชัยนาท ซึ่งได้รับการคัดเลือกตามเกณฑ์คุณสมบัติ จำนวน 15 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ โปรแกรมการพยาบาลเพื่อพัฒนาการดำรงชีวิตที่ปกติสุข ซึ่งผู้ศึกษาพัฒนาขึ้นโดยใช้แนวคิดการพยาบาลเพื่อพัฒนาการดำรงชีวิตที่ปกติสุขของจินตนา ยูนิพันธุ์ ผลการศึกษาพบว่าภาวะซึมเศร้าของบุคคลพยายามฆ่าตัวตาย ภายหลังได้รับโปรแกรมการพยาบาลเพื่อพัฒนาการดำรงชีวิตที่ปกติสุข มีภาวะซึมเศร้าน้อยกว่าก่อนได้รับโปรแกรมอย่าง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ .05
 หัวเรื่อง  การฆ่าตัวตาย -- การป้องกัน
 ผู้แต่งร่วม  Suparat Apitikulwong
 ผู้แต่งร่วม  จินตนา ยูนิพันธุ์, ที่ปรึกษา
 ผู้แต่งนิติบุคคล  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะพยาบาลศาสตร์
 ผู้แต่งนิติบุคคล  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วพ WM203 ส839ก 2549 c.1 
  Barcode: 024401
วิจัย On Shelf
Note:อภินันทนาการ
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 13879

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023. All Rights Reserved.