ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง Natsai Hualaead

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
 ผู้แต่ง  เนตรทราย หอละเอียด
 ชื่อเรื่อง 
การศึกษาการใช้การบำบัดทางความคิดและพฤติกรรมต่อความวิตกกังวลในผู้ป่วยโรควิตกกังวล สถานีอนามัยบ้านดอนกลาง จังหวังสุพรรณบุรี / เนตรทราย หอละเอียด = A Study of using cognitive behavior on anxiety of anxiety disorder patients at bandonklang healthcenter, Suphanburi province.
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  A Study of using cognitive behavior on anxiety of anxiety disorder patients at bandonklang healthcenter, Suphanburi province.
 พิมพ์ลักษณ์  2550
 เลขเรียก  วพ WM425.5.C6 น784ศ 2550
 ลักษณะทางกายภาพ  ก-ซ, 131 แผ่น
 หมายเหตุ  วิทยานิพนธ์ (พย.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550
 หมายเหตุ  Summary: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความวิตกกังวลในผู้ป่วยโรควิตกกังวล ก่อนและหลังการใช้การบำบัดทางความคิดและพฤติกรรม กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ป่วยโรควิตกกังวล จำนวน 20 คน ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ ความวิตกกังวลในขณะเผชิญของผู้ป่วยโรควิตกกังวลหลังได้รับการใช้การบำบัดทางความคิดและพฤติกรรมต่ำกว่าก่อนการได้การใช้การบำบัดทางความคิดและพฤติกรรม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05
 หัวเรื่อง  ผู้ป่วยจิตเภท--การดูแล
 หัวเรื่อง  ผู้ดูแล-- การให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม
 ผู้แต่งร่วม  Natsai Hualaead
 ผู้แต่งร่วม  อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย, ที่ปรึกษา
 ผู้แต่งนิติบุคคล  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ไม่มีไอเทมให้บริการ
ไม่มีไอเทมให้บริการBib 13614

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023. All Rights Reserved.