ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง Kannikar Phongto

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
ภาพปก
 ผู้แต่ง  กรรณิการ์ ผ่องโต
 ชื่อเรื่อง 
ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจต่อความคิดฆ่าตัวตายในผู้ที่พยายามฆ่าตัวตาย / กรรณิการ์ ผ่องโต = The effect of resilienceenhancement programe on suicidal ideation in suicidalattempter / Kannikar Phongto
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  Effect of resilience enhancement programe on suicidalideation in suicidal attempter
 พิมพ์ลักษณ์  2555
 เลขเรียก  วพ W864 ก173ผ 2555
 ลักษณะทางกายภาพ  ก-ญ, 155 แผ่น
 หมายเหตุ  วิทยานิพนธ์ (พย.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555
 หมายเหตุ  Summary: การวิจัยกึ่งทดลองแบบสองกลุ่มวัดสองครั้งก่อนและหลังการทดลอง เรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1)เพื่อเปรียบเทียบความคิดฆ่าตัวตายในผู้ที่พยายามฆ่าตัวตายก่อนและหลังได้รับโปรแกรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจ 2)เพื่อเปรียบเทียบความคิดฆ่าตัวตายในผู้ที่พยายามฆ่าตัวตายระหว่างกลุ่มที่ได้รับโปรแกรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจกับกลุ่มที่ได้รับการดูแลตามปกติกลุ่มตัวอย่างคือผู้ที่มีพฤติกรรมฆ่าตัวตายด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งและเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในที่โรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดอ่างทอง ในช่วงเดือน ตค 55- ม.ค 56จำนวน 40 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมกลุ่มละ 20 ราย
 หัวเรื่อง  Resilience (Personality trait)
 หัวเรื่อง  Suicide--Prevention
 หัวเรื่อง  Suicidal behavior--Prevention
 หัวเรื่อง  Psychiatric nurses
 หัวเรื่อง  ความสามารถในการฟื้นพลัง
 หัวเรื่อง  การฆ่าตัวตาย--การป้องกัน
 หัวเรื่อง  พฤติกรรมฆ่าตัวตาย--การป้องกัน
 หัวเรื่อง  พยาบาลจิตเวช
 ผู้แต่งร่วม  Kannikar Phongto
 ผู้แต่งร่วม  อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย, ที่ปรึกษา
 ผู้แต่งนิติบุคคล  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
 เชื่อมโยง  วิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม (Full Text)
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
วพ W864 ก173ผ 2555 c.1 
  Barcode: 018363
นวนิยาย/เรื่องสั้น On Shelf
Note:อภินันทนาการ
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 12965

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2024. All Rights Reserved.