ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง Cheevanan Chownok

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
 ผู้แต่ง  ชีวนันท์ ชาวนอก
 ชื่อเรื่อง 
การศึกษาการใช้โปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจต่อพฤติกรรมการใช้ยาตามเกณฑ์การรักษา ของผู้ป่วยจิตเภท โรงพยาบาลศรีธัญญา / ชีวนันท์ ชาวนอก= A Study of using the empowerment program on medication adherence behaviors of schizophrenic patients, Srithunya hospital
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  A Study of using the empowerment program on medication adherence behaviors of schizophrenic patients, Srithunya hospital
 พิมพ์ลักษณ์  2551
 เลขเรียก  วพ WM402 ช582ศ 2551
 ลักษณะทางกายภาพ  ก-ซ, 116 แผ่น
 หมายเหตุ  วิทยานิพนธ์ (พย.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551
 หมายเหตุ  Summary: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้ยาตามเกณฑ์การรักษาของผู้ป่วยจิตเภทก่อนและหลังการใช้โปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจ กลุ่มตัวอย่างคือผู้ป่วยโรคจิตเภท โรงพยาบาลศรีธัญญา จำนวน 20 คนผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ พฤติกรรมการใช้ยาตามเกณฑ์การรักษาของผู้ป่วยจิตเภทหลังได้รับใช้โปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจเพิ่มขึ้นกว่าก่อนการได้รับโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
 หัวเรื่อง  ผู้ป่วยจิตเภท--การดูแล
 หัวเรื่อง  ผู้ดูแล-- การให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม
 ผู้แต่งร่วม  Cheevanan Chownok
 ผู้แต่งร่วม  อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย, ที่ปรึกษา
 ผู้แต่งร่วม  เพชรี คันธสายบัว, ที่ปรึกษาร่วม
 ผู้แต่งนิติบุคคล  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วพ WM402 ช582ศ 2551 c.1 
  Barcode: 024650
วิจัย On Shelf
Note:อภินันทนาการ
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 13609

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.