ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง Apichat Wangtrakul

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
 ผู้แต่ง  อภิชาต วังตระกูล
 ชื่อเรื่อง 
การศึกษาการใช้โปรแกรมการให้ความรู้ทางสุขภาพจิตต่อการรับรู้ความสามารถในการดูแลเด็กของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเวชเด็กที่มีพฤติกรรมก้าวร้าว โรงพยาบาลยุวประสารทไวทโยปถัมภ์ / อภิชาต วังตระกูล= A Study of using psychoeducation program on caregiver’s child care self-efficary in aggressive children with mental health problems, yuwaprasartwithayopathum hospital
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  A Study of using psychoeducation program on caregiver’s child care self-efficary in aggressive children with mental health problems, yuwaprasartwithayopathum hospital
 พิมพ์ลักษณ์  2549
 เลขเรียก  วพ WM55 อ252ศ 2549
 ลักษณะทางกายภาพ  ก-ซ, 118 แผ่น
 หมายเหตุ  วิทยานิพนธ์ (พย.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549
 หมายเหตุ  Summary: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบการรับรู้ความสามารถในการดูแลเด็กของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเวชเด็กที่มีพฤติกรรมก้าวร้าว ก่อนและหลังการใช้โปรแกรมการให้ความรู้ทางสุขภาพจิต กลุ่มตัวอย่างคือผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเวชเด็กที่มีพฤติกรรมก้าวร้าว โรงพยาบาลยุวประสารทไวทโยปถัมภ์ จำนวน 21 คนผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ การรับรู้ความสามารถในการดูแลเด็กของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเวชเด็กที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวหลังจากใช้โปรแกรมให้ความรู้ทางสุขภาพจิต เพิ่มขึ้น อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
 หัวเรื่อง  ผู้ป่วยจิตเภท--การดูแล
 หัวเรื่อง  ผู้ดูแล-- การให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม
 ผู้แต่งร่วม  Apichat Wangtrakul
 ผู้แต่งร่วม  จินตนา ยูนิพันธ์, ที่ปรึกษา
 ผู้แต่งร่วม  เพชรี คันธสายบัว, ที่ปรึกษาร่วม
 ผู้แต่งนิติบุคคล  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วพ WM55 อ252ศ 2549 c.1 
  Barcode: 024651
วิจัย On Shelf
Note:อภินันทนาการ
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 13610

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023. All Rights Reserved.