กำหนดขอบเขต
สืบค้นที่ไหนดี
มีประเภทวัสดุ
นวนิยาย (176)
หนังสือ (8,356)
วารสารฉบับปัจจุบัน (29)
นิตยสาร (17)
วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา (494)
หนังสือสำรอง (2)
วารสาร (53)
สื่อเทคโนโลยี (113)
สื่อวีดิทัศน์ (22)

สถานที่จัดเก็บ
นิตยสาร (19)
   (ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

หนังสือทั่วไป (7,552)
   (ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

หนังสือทั่วไปภาษาอังกฤษ (442)
   (ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

นวนิยาย/เรื่องสั้น (533)
   (ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

ห้องสื่อโสตทัศน์ (7)
   (ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

วิจัย (478)
   (ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

วารสาร (54)
   (ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

สื่อเทคโนโลยี (170)
   (ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)


ปี
1. 2566 (26)
2. 2565 (40)
3. 2564 (39)
4. 2563 (64)
5. 2562 (40)
6. 2561 (49)
7. 2560 (45)
8. 2559 (57)
9. 2558 (34)
10. 2557 (112)
11. 2556 (112)
12. 2555 (111)
13. 2554 (154)
14. 2553 (250)
15. 2552 (217)
16. 2551 (140)
17. 2550 (118)
18. 2549 (76)
19. 2548 (76)
20. 2547 (59)
21. 2546 (40)
22. 2545 (43)
23. 2544 (42)
24. 2543 (26)
25. 2542 (21)
26. 2541 (22)
27. 2540 (25)
28. 2539 (37)
29. 2538 (33)
30. 2537 (21)
31. 2536 (7)
32. 2535 (10)
33. 2534 (8)
34. 2533 (2)
35. 2532 (2)
36. 2531 (4)
37. 2530 (1)
38. 2527 (4)
39. 2526 (3)
40. 2525 (1)
41. 2524 (1)
42. 2523 (3)
43. 2522 (1)
44. 2520 (1)
45. 2022 (3)
46. 2021 (3)
47. 2020 (8)
48. 2019 (6)
49. 2018 (3)
50. 2017 (2)
51. 2016 (2)
52. 2015 (1)
53. 2014 (33)
54. 2013 (20)
55. 2012 (13)
56. 2011 (3)
57. 2010 (4)
58. 2009 (1)
59. 2007 (1)
60. 2005 (1)
61. 2004 (9,320)
62. 2001 (2)
63. 1998 (1)
64. 1997 (1)
65. 1996 (3)
66. 1994 (1)
67. 1993 (2)
68. 1992 (2)
69. 1990 (1)
70. 1989 (1)
71. 1976 (1)
72. 1935 (1)

คำอื่นๆ
คำสำคัญ