เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
E-books : เกี่ยวกับ Collections
LEADER 00000nam 2200000uu 4500
001    14089
003     ULIBM
008    181113s||||||||th 000 0 tha d
060    ^a วพ WM430.5.F2 อ143ผ
099  2 ^aวิทยานิพนธ์
100 0  ^aอทิตยา คำทวี,^eผู้แต่ง
245 10 ^aผลของโปรแกรมการสนับสนุนจากครอบครัวต่ออาการซึมเศร้าในผู้ป่วยจิตเภทที่มีอาการทางจิตครั้งแรก /^cอทิตยา คำทวี = THE EFFECT OF FAMILYSUPPORT PROGRAM ON DEPRESSIVE SYMPTOMS IN FIRST-EPISODESHCIZOPHRENIC PATIENTS /
246 31 ^aTHE EFFECT OF FAMILY SUPPORT PROGRAM ON DEPRESSIVESYMPTOMS IN FIRST-EPISODE SHCIZOPHRENIC PATIENTS
260    ^a2559
300    ^aก-ฎ, 120 แผ่น
502    ^aวิทยานิพนธ์ (พย.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560
520    ^aการวิจัยเรื่องนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลองแบบสองกลุ่มวัดก่อนและหลังการทดลองมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบ 1)อาการซึมเศร้าในผู้ป่วยจิตเภทที่มีอาการทางจิตครั้งแรกก่อนและหลังได้รับโปรแกรมการสนับสนุนจากครอบครัว 2)อาการซึมเศร้าในผู้ป่วยจิตเภทที่มีอาการทางจิตครั้งแรกระหว่างกลุ่มที่ได้รับโปรแกรมการสนับสนุนจากครอบครัว กับกลุ่มที่ได้รับการพยาบาลตามปกติกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยจิตเภทที่มีอาการทางจิตครั้งแรกที่เข้ารับบริการแผนกหอผู้ป่วยนอกสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ซึ่งมีคุณสมบัติตามเกณฑ์การคัดเข้า จำนวน 40 คู่ได้รับการจับคู่ผู้ป่วยจิตเภทด้วยเพศและจับคู่ครอบครัวผู้ป่วยด้วยระยะเวลาการดูแลผู้ป่วยและจับคู่เข้ากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 20 คู่กลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมการสนับสนุนจากครอบครัวกลุ่มควบคุมได้รับการพยาบาลตามปกติ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วยโปรแกรมการสนับสนุนจากครอบครัวแบบประเมินเกี่ยวกับแหล่งสนับสนุนทางสังคมแบบวัดความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยจิตเภทของญาติและแบบประเมินอาการซึมเศร้าในผู้ป่วยจิตเภทเครื่องมือทุกชุดผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน5 คน ค่าความเที่ยงสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคของแบบประเมินอาการซึมเศร้าในผู้ป่วยจิตเภท เท่ากับ .93วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย และสถิติทดสอบค่าทีผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้ 1.อาการซึมเศร้าในผู้ป่วยจิตเภทที่มีอาการทางจิตครั้งแรกหลังได้รับโปรแกรมการสนับสนุนจากครอบครัวต่ำกว่าก่อนได้รับโปรแกรม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 2.อาการซึมเศร้าในผู้ป่วยจิตเภทที่มีอาการทางจิตครั้งแรกที่ได้รับโปรแกรมการสนับสนุนจากครอบครัวต่ำกว่ากลุ่มที่ได้รับการพยาบาลตามปกติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
520    ^aThe purposes of quasi-experimental research were: 1) tocompare depressive symptoms in first- episodeschizophrenic patients before and after received familysupport program, and 2) to compare depressive symptoms infirst - episode schizophrenic patients who received familysupport program and those who received regular nursingcare. The sample consisted of 40 first - episodeschizophrenic patients, receiving services in out-patientdepartment, Galya Rajanagarindra Institute. They werematched-pair by patients’ sex and family income, and, thenequally randomly assigned into an experimental group and acontrol groups. The experimental group received the familysupport program, whereas the control group receivedregular nursing care. Research instruments included 1) anurses’ of the family support program, depressionassessment in schizophrenic patients, social support scale,test of caregivers’ knowledge about schizophrenic care.All instruments were content validated by a panel of 5professional experts. The Cronbach^'s alpha coefficientreliability of the depression assessment was .93 Data wereanalyzed using descriptive statistics and t-test. Theresearch conclusion were: 1) Depressive symptoms in first- episode schizophrenic patients after receiving familysupport program was significantly lower than that beforethe experiment, at the .05 level. 2) Depressive symptomsin first- episode schizophrenic patients after receivingfamily support program was significantly lower than thosewho received regular nursing care, at the .05 level
650 04 จิตบำบัด
700 0  ^aจินตนา ยูนิพันธุ์,^eที่ปรึกษา
710 2  ^aจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.^bคณะพยาบาลศาสตร์
710 2  ^aจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.^bสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
856 4  ^a^zวิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม (Full Text)^uhttp://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/59533
999    ^aฐิติญา จันทพรม
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
5655
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
วพ WM430.5.F2 อ143ผ 2560 c.1 
  Barcode: 024170
วิจัย On Shelf
Note:บริจาค
   [แสดง 1/1 รายการ]

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [จิตบำบัด]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: ผลของโปรแกรมการส..
Bib 14089

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023. All Rights Reserved.