เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
E-books : เกี่ยวกับ Collections
LEADER 00000nam 2200000uu 4500
001    13649
003     ULIBM
008    171206s||||||||th 000 0 tha d
099  2 ^aวพ WM30.6 ก892ป 2554
100 0  ^aแก้วตา มีศรี
245 10 ^aปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับความสามารถในการดูแลบุคคลที่ต้องพึ่งพาของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภทในชุมชน /^cแก้วตา มีศรี = Selected factors relatedto dependent care agency among caregivers of schizophrenicpatients in community / Kaewta Meesri
246 31 ^aSelected factors related to dependent care agency amongcaregivers of schizophrenic patients in community
260    ^a^c2554
300    ^aก-ฌ, 132 หน้า
502    ^aวิทยานิพนธ (พ.ย. ม)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554
520    ^aการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยายมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรร ได้แก่ อายุ เพศความรู้เกี่ยวกับการดูแล ภาวะสุขภาพ ระยะเวลาในการดูแลผู้ป่วยสัมพันธภาพระหว่างผู้ดูแลและผู้ป่วย และการสนับสนุนทางสังคมกับความสามารถของผู้ดูแลในการดูแลผู้ป่วยจิตเภทในชุมชนที่มารับบริการแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลราชบุรี โรงพยาบาลนครปฐมและโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จำนวน 143 รายทำการสุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มแบบง่าย เครื่องมือในการวิจัยประกอบด้วยแบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล แบบวัดสัมพันธภาพระหว่างผู้ดูแลและผู้ป่วยแบบสอบถามการสนับสนุนทางสังคม แบบสัมภาษณ์ความสามารถของผู้ดูแลซึ่งมีค่าความเที่ยงเท่ากับ .90, .90 และ .93 ตามลำดับวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และค่าสหสัมพันธ์พอยท์ไบซีเรียล
520    ^aผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้ 1.ความสามารถของผู้ดูแลในการดูแลผู้ป่วยจิตเภทอยู่ในระดับสูง (ค่าเฉลี่ย =3.79) 2. อายุ ระยะเวลาในการดูแลสัมพันธภาพระหว่างผู้ดูแลกับผู้ป่วยจิตเภท และการสนับสนุนทางสังคมของผู้ดูแลมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสามารถของผู้ดูแลในการดูแลผู้ป่วยจิตเภทอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (r= .230, .286, .561 และ .642ตามลำดับ) 3.ภาวะสุขภาพของผู้ดูแลมีความสัมพันธ์ทางลบกับความสามารถของผู้ดูแลในการดูแลผู้ป่วยจิตเภทอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (r= -.364)4.เพศและความรู้ในการดูแลผู้ป่วยจิตเภทไม่มีความสัมพันธ์กับความสามารถของผู้ดูแลในการดูแลผู้ป่วยจิตเภท
650  0 ^aSchizophrenics^xHome care
650  0 ^aCaregivers^xSelection and appointment
650  0 ^aCaregivers^xAbility testing
650  4 ^aผู้ป่วยจิตเภท^xการดูแลที่บ้าน
650  7 ^aผู้ดูแล^xการคัดเลือกและสรรหา
650  7 ^aผู้ดูแล^xการทดสอบความสามารถ
700 0  ^aKaewta Meesri
700 0  ^aเพ็ญนภา แดงด้อมยุทธ์,^eที่ปรึกษา
710 2  ^aจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.^bสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
856 4  ^a^zวิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม (Full Text)^uhttp://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/29631
999    ^aฐิติญา จันทพรม
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
5655
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วพ WM30.6 ก892ป 2554 c.1 
  Barcode: 024605
วิจัย On Shelf
Note:อภินันทนาการ
   [แสดง 1/1 รายการ]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: ปัจจัยคัดสรรที่ม..
Bib 13649

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023. All Rights Reserved.