เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
E-books : เกี่ยวกับ Collections
LEADER 00000nam 2200000uu 4500
001    13539
003     ULIBM
008    171018s||||||||th 000 0 tha d
090  4 ^aวพWM105 ส816ผ 2553
100 0  ^aสุนันทา นวลเจริญ
245 10 ^aผลของโปรแกรมการส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะแห่งตนต่อความสามารถในการดูแลบุคคลที่พึ่งพาของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภท /^cสุนันทา นวลเจริญ = Theeffect of promoting perceived self-efficacy program ondependent care agency among caregivers of schizophrenicpatients / Sunanta Nuanchaloan
246 31 ^aThe effect of promoting perceived self-efficacy program ondependent care agency among caregivers of schizophrenicpatients
260    ^aกรุงเทพฯ^bจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช^c2553
300    ^aก-ฌ,130 แผ่น
502    ^aวิทยานิพนธ์ (พย.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553
520    ^aการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Research)แบบสองกลุ่มวัดสองครั้ง เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะแห่งตนต่อความสามารถในการดูแลบุคคลที่พึ่งพาของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภท กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภทที่พาผู้ป่วยจิตเภท มารับบริการ โรงพยาบาลเสนา จำนวน 40คน มีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถามความสามารถของผู้ดูแลในการดูแลผู้ป่วยจิตเภท ผลการวิจัยพบว่าความสามารถในการดูแลบุคคลที่พึ่งพาของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภทหลังเข้าร่วมโปรแกรมการส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะแห่งตนสูงกว่าก่อนได้รับโปรแกรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05หลังการทดลองพบว่าความสามารถในการดูแลบุคคลที่พึ่งพาของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภทสูงกว่ากลุ่มที่ได้รับการพยาบาลตามปกติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
650  0 ^aSchizophrenics^xCare
650  0 ^aSelf-efficacy
650  4 ^aผู้ป่วยจิตเภท^xการดูแล
650  4 ^aผู้ดูแล
650  4 ^aความสามารถในตนเอง
700 0  ^aSunanta Nuanchaloan
700 0  ^aอรพรรณ ลือบุญธวัชชัย,^eที่ปรึกษา
710 2  ^aจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.^bสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
856 4  ^a^zวิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม (Full Text)^uhttp://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/19373
999    ^aฐิติญา จันทพรม
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
5655
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วพWM105 ส816ผ 2553 c.1 
  Barcode: 024703
วิจัย On Shelf
Note:อภินันทนาการ
   [แสดง 1/1 รายการ]

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [ผู้ดูแล]
    หัวเรื่อง [ความสามารถในตนเอง]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: ผลของโปรแกรมการส..
Bib 13539

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023. All Rights Reserved.