เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
 ชื่อเรื่อง 
การแปลงผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากโปรแกรมสำเร็จรูปspss / วิเชียร เกตุสิงห์
 พิมพ์ลักษณ์  นนทบุรี : ม.ป.พ., 254-
 เลขหมู่  QA76 ว559ก, 254-
 ครั้งที่พิมพ์  3
 ลักษณะทางกายภาพ  79 60.-
 หมายเหตุ  การแจกแจงความถี่. - - ค่าสถิติพื้นฐาน. - - การทดสอบความเป็นอิสระโดยใช้ไค-สแควร์. - - การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยโดยใช้ t-test. - - การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว. - - การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่. - - ค่าสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน
 หัวเรื่อง  สถิติวิเคราะห์ (เอสพีเอสเอส)
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
5655
ไม่มีไอเทมให้บริการ
ไม่มีไอเทมให้บริการ

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: การแปลงผลการวิเ..
Bib 4594

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023. All Rights Reserved.