เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
E-books : เกี่ยวกับ Collections
 ผู้แต่ง  กาญจนา เสวิคาร
 ชื่อเรื่อง 
ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับความจำของผู้ป่วยจิตเภทเรื้อรัง /กาญจนา เสวิคาร
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  SELECTED FACTORS RELATED TO MEMORY OF CHRONICSCHIZOPHRENIC PATIENTS
 เลขเรียก  วพ WM203 ก425ป 2558
 หมายเหตุ  วิทยานิพนธ์ (พย.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558
 หมายเหตุ  Summary: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความจำของผู้ป่วยจิตเภทเรื้อรังและความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรร ได้แก่ อายุ เพศ ระยะเวลาการเจ็บป่วยการใช้สารเสพติด อาการทางบวก อาการทางลบ การปฏิบัติกิจวัตรประจำวันความเครียด กับความจำของผู้ป่วยจิตเภทเรื้อรัง กลุ่มตัวอย่างคือผู้ป่วยโรคจิตเภทเรื้อรังที่มารับการรักษาในโรงพยาบาลจิตเวช จำนวน 154 คนโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช่ในการวิจัยมีดังนี้แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล แบบประเมินสมรรถภาพสมองฉบับ ภาษาไทยแบบประเมินและวิเคราะห์ความเครียดด้วยตนเอง แบบวัดอาการทางบวกแบบวัดอาการทางลบ และ แบบประเมินการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน สรุปผลการวิจัยที่สำคัญ ได้ดังนี้ 1.ความจำของผู้ป่วยจิตเภทเรื้อรังอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย(Mean=20.62) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 4.08 2.ระยะเวลาการเจ็บป่วย ความเครียด อาการทางบวก และอาการทางลบมีความสัมพันธ์ทางลบกับความจำในผู้ป่วยจิตเภทเรื้อรังอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (r = - .54, -.34, -.50 และ-.45 ตามลำดับ) 3. อายุเพศ การปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน การใช้สารเสพติดไม่มีความสัมพันธ์กับความจำในผู้ป่วยจิตเภทเรื้อรัง
 หัวเรื่อง  จิตเภท--ผู้ป่วย--การดูแล--วิจัย
 ผู้แต่งร่วม  เพ็ญนภา แดงด้อมยุทธ์, ที่ปรึกษา
 ผู้แต่งนิติบุคคล  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์
 ผู้แต่งนิติบุคคล  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
 เชื่อมโยง  วิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม (Full Text)
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
WM203 ก425ป 2558 c.1 
  Barcode: 024599
วิจัย On Shelf
Note:อภินันทนาการ
   [แสดง 1/1 รายการ]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: ปัจจัยคัดสรรที่ม..
Bib 13644

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2022. All Rights Reserved.