เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
E-books : เกี่ยวกับ Collections
 ผู้แต่ง  เดือนแรม ยศปัญญา
 ชื่อเรื่อง 
ผลของโปรแกรมส่งเสริมความเข้มแข็งในการมองโลกต่อคุณภาพชีวิตของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภทในชุมชน / เดือนแรม ยศปัญญา = The effect of sense ofcoherence promoting program on quality of life ofschizophrenic patients’ caregivers in community / DuenramYoetpanya
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  Effect of sense of coherence promoting program on qualityof life of schizophrenic patients’ caregivers in community
 พิมพ์ลักษณ์  2555
 เลขเรียก  วพ WM425.5 ด275ผ 2555
 ลักษณะทางกายภาพ  ก-ฌ, 148 แผ่น
 หมายเหตุ  วิทยานิพนธ์ (พย.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555
 หมายเหตุ  Summary: การวิจัยกึ่งทดลองครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภทในชุมชนก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรมส่งเสริมความเข้มแข็งในการมองโลกและเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภทในชุมชนระหว่างกลุ่มที่ได้รับโปรแกรมส่งเสริมความเข้มแข็งในการมองโลกและกลุ่มที่ได้รับการพยาบาลตามปกติ กลุ่มตัวอย่าง คือผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภทในชุมชน จำนวน 50 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลอง25 คน กลุ่มควบคุม 25 คนโดยการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์จากผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภทในชุมชนอำเภอ คลองหาด จังหวัดสระแก้ว เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือโปรแกรมส่งเสริมความเข้มแข็งในการมองโลกที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นโดยใช้แนวคิดความเข้มแข็งในการมองโลก ของ Antonovsky(1982) ประกอบด้วย 6 กิจกรรม เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบประเมินคุณภาพชีวิต กำกับการทดลองคือแบบประเมินความเข้มแข็งในการมองโลกโดยเครื่องมือทุกชุดได้รับการตรวจสอบความตรงของเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช จำนวน 5 ท่านวิเคราะห์ความเที่ยงของแบบประเมินโดยหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาคได้ค่าความเที่ยงของแบบประเมินทั้ง 2 ฉบับ เท่ากับ .81 และ .83 ตามลำดับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติทดสอบที(t-test)
 หมายเหตุ  Summary: ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1.คุณภาพชีวิตของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภทในชุมชนหลังได้รับโปรแกรมส่งเสริมความเข้มแข็งในการมองโลกสูงกว่าก่อนเข้าโปรแกรม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .052.คุณภาพชีวิตของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภทในชุมชนหลังการทดลองของกลุ่มที่ได้รับโปรแกรมส่งเสริมความเข้มแข็งในการมองโลกสูงกว่ากลุ่มที่ได้รับการพยาบาลตามปกติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05
 หัวเรื่อง  Quality of life
 หัวเรื่อง  Sense of coherence
 หัวเรื่อง  คุณภาพชีวิต
 หัวเรื่อง  ความสอดคล้องในการมองโลก
 ผู้แต่งร่วม  Duenram Yoetpanya
 ผู้แต่งร่วม  อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย, ที่ปรึกษา
 ผู้แต่งนิติบุคคล  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
 เชื่อมโยง  วิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม (Full Text)
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
5655
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วพ WM425.5 ด275ผ 2555 c.1 
  Barcode: 024661
วิจัย On Shelf
Note:อภินันทนาการ
   [แสดง 1/1 รายการ]

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [Quality of life]
    หัวเรื่อง [คุณภาพชีวิต]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: ผลของโปรแกรมส่งเ..
Bib 13612

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023. All Rights Reserved.