เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
E-books : เกี่ยวกับ Collections
 ผู้แต่ง  พรรณ์นิภา ไชยผง, ผู้แต่ง
 ชื่อเรื่อง 
ผลของโปรแกรมบำบัดแบบตั้งเป้าหมายชีวิตต่อการทำหน้าที่ของผู้ป่วยโรคอารมณ์แปรปรวนสองขั้ว
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  THE EFFECT OF LIFE GOALS THERAPY PROGRAM ON FUNCTIONING INPATIENTS WITH BIPOLAR DISORDER
 เลขเรียก  วพ WM420.5.N8 พ263ผ 2559
 หมายเหตุ  วิทยานิพนธ์ (พย.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559
 หมายเหตุ  Summary: การวิจัยนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลองใช้รูปแบบเปรียบเทียบระหว่างสองกลุ่มที่ไม่เท่าเทียมกัน มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)เปรียบเทียบการทำหน้าที่ของผู้ป่วยโรคอารมณ์แปรปรวนสองขั้วก่อนและหลังได้รับโปรแกรมบำบัดแบบตั้งเป้าหมายชีวิต 2)เปรียบเทียบการทำหน้าที่ของผู้ป่วยโรคอารมณ์แปรปรวนสองขั้วระหว่างกลุ่มที่ได้รับโปรแกรมบำบัดแบบตั้งเป้าหมายชีวิตกับกลุ่มที่ได้รับการพยาบาลตามปกติกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยโรคอารมณ์แปรปรวนสองขั้วที่เข้ารับบริการแผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ จำนวน 40 รายได้รับการจับคู่ด้วย เพศ และระดับความรุนแรงของการการซึมเศร้าหรือคลุ้มคลั่งและสุ่มเข้ากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 20 คนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ 1) โปรแกรมบำบัดแบบตั้งเป้าหมายชีวิต 2)แบบวัดความรู้เรื่องโรคอารมณ์แปรปรวนสองขั้ว 3) แบบวัดอาการซึมเศร้า 4)แบบวัดอาการคลุ้มคลั่ง 5) แบบสอบถามการทำหน้าที่เครื่องมือทุกชุดผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 5คน เครื่องมือชุดที่ 5 มีค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค เท่ากับ .87วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติที ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1.การทำหน้าที่ของผู้ป่วยโรคอารมณ์แปรปรวนสองขั้วหลังได้รับโปรแกรมบำบัดแบบตั้งเป้าหมายชีวิตดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 2.การทำหน้าที่ของผู้ป่วยโรคอารมณ์แปรปรวนสองขั้วที่ได้รับโปรแกรมบำบัดแบบตั้งเป้าหมายชีวิตดีกว่ากลุ่มที่ได้รับการพยาบาลตามปกติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ0.05
 หัวเรื่อง  จิตบำบัดแบบพิจารณาเหตุผลและอารมณ์
 หัวเรื่อง  อารมณ์--การควบคุม--วิจัย
 ผู้แต่งร่วม  ยุพิน อังสุโรจน์, ที่ปรึกษา
 ผู้แต่งร่วม  สุนิศา สุขตระกูล, ที่ปรึกษาร่วม
 ผู้แต่งนิติบุคคล  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์
 ผู้แต่งนิติบุคคล  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
 เชื่อมโยง  วิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม (Full Text)
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วพ WM420.5.N8 พ263ผ 2559 c.1 
  Barcode: 024634
วิจัย On Shelf
Note:อภินันทนาการ
   [แสดง 1/1 รายการ]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: ผลของโปรแกรมบำบั..
Bib 13603

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2022. All Rights Reserved.