เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
E-books : เกี่ยวกับ Collections
 ผู้แต่ง  รฐานุช โพธิ์งาม, ผู้แต่ง
 ชื่อเรื่อง 
ผลของโปรแกรมสัมพันธภาพบำบัดร่วมกับการดูแลต่อเนื่องทางโทรศัพท์ต่อพฤติกรรมการใช้ยาตามเกณฑ์การรักษาของผู้ป่วยจิตเภท
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  THE EFFECT OF THERAPEUTIC RELATIONSHIP COMBINED WITHTELEPHONE CONTINUING CARE PROGRAM ON MEDICAL ADHERENCE INPERSONS WITH SCHIZOPHRENIA
 เลขเรียก  วพ WM402 ร122ผ
 หมายเหตุ  วิทยานิพนธ์ (พย.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559
 หมายเหตุ  Summary: การวิจัยนี้ใช้แบบแผนการวิจัยกึ่งทดลองเปรียบเทียบระหว่างสองกลุ่มที่ไม่เท่าเทียมกัน มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบ1)พฤติกรรมการใช้ยาตามเกณฑ์การรักษาของผู้ป่วยจิตเภทก่อนและหลังได้รับโปรแกรมสัมพันธภาพบาบัดร่วมกับการดูแลต่อเนื่องทางโทรศัพท์ 2)พฤติกรรมการใช้ยาตามเกณฑ์การรักษาของผู้ป่วยจิตเภทระหว่างกลุ่มที่ได้รับโปรแกรมสัมพันธภาพบาบัดร่วมกับการดูแลต่อเนื่องทางโทรศัพท์กับกลุ่มที่ได้รับการพยาบาลตามปกติ กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยจิตเภทมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กาหนดและเข้ารับการรักษาแผนกผู้ป่วยในที่สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาจานวน 30 คน ได้รับการจับคู่ให้มีคุณสมบัติใกล้เคียงกันในเรื่อง เพศและถูกสุ่มเข้ากลุ่มโดยเป็นกลุ่มทดลอง 15 คนและกลุ่มควบคุมกลุ่มละ 15 คนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1)โปรแกรมสัมพันธภาพบาบัดร่วมกับการดูแลต่อเนื่องทางโทรศัพท์ 2)คู่มือการดูแลตนเองหลังจาหน่ายสาหรับผู้ป่วยจิตเภท 3)แบบประเมินสัมพันธภาพระหว่างพยาบาลและผู้ป่วย และ 4)แบบประเมินพฤติกรรมการใช้ยาตามเกณฑ์การรักษาโดยเครื่องมือทุกชุดผ่านการตรวจสอบความตรงของเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิจานวน5 คน เครื่องมือชุดที่ 4 มีค่าความเที่ยงสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคเท่ากับ.88 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงบรรยายและการทดสอบ t-testผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1.ผู้ป่วยจิตเภทในกลุ่มที่ได้รับโปรแกรมสัมพันธภาพบาบัดร่วมกับการดูแลต่อเนื่องทางโทรศัพท์ มีพฤติกรรมการใช้ยาตามเกณฑ์การรักษาในระยะหลังได้รับโปรแกรมสัมพันธภาพบาบัดร่วมกับการดูแลต่อเนื่องทางโทรศัพท์ทันทีและหลังได้รับโปรแกรมสัมพันธภาพบาบัดร่วมกับการดูแลต่อเนื่องทางโทรศัพท์ 4สัปดาห์ดีกว่าก่อนได้รับโปรแกรมสัมพันธภาพบาบัดร่วมกับการดูแลต่อเนื่องทางโทรศัพท์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2.ผู้ป่วยจิตเภทระหว่างกลุ่มที่ได้รับโปรแกรมสัมพันธภาพบาบัดร่วมกับการดูแลต่อเนื่องทางโทรศัพท์มีพฤติกรรมการใช้ยาตามเกณฑ์การรักษาดีขึ้นว่ากลุ่มที่รับการพยาบาลตามปกติทั้งในระยะหลังสิ้นสุดโปรแกรมสัมพันธภาพบาบัดร่วมกับการดูแลต่อเนื่องทางโทรศัพท์ทันทีและหลังสิ้นสุดโปรแกรมสัมพันธภาพบาบัดร่วมกับการดูแลต่อเนื่องทางโทรศัพท์ 4สัปดาห์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
 หัวเรื่อง  จิตเภท--ผู้ป่วย--การดูแล--วิจัย
 หัวเรื่อง  โรคจิตเภท--ผู้ป่วย--การดูแล--วิจัย
 ผู้แต่งร่วม  ยุพิน อังสุโรจน์, ที่ปรึกษา
 ผู้แต่งร่วม  สุนิศา สุขตระกูล, ที่ปรึกษาร่วม
 ผู้แต่งนิติบุคคล  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์
 ผู้แต่งนิติบุคคล  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
 เชื่อมโยง  วิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม (Full Text)
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
5655
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วพ WM402 ร122ผ 2559 c.1 
  Barcode: 024638
วิจัย On Shelf
Note:อภินันทนาการ
   [แสดง 1/1 รายการ]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: ผลของโปรแกรมสัมพ..
Bib 13599

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023. All Rights Reserved.