เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
E-books : เกี่ยวกับ Collections
 ผู้แต่ง  พิมพ์ผกา กิติวงค์อิ่น
 ชื่อเรื่อง 
ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการใช้ยาตามเกณฑ์การรักษาของผู้ป่วยจิตเภทที่ใช้สารเสพติด/ พิมพ์ผกา กิติวงค์อิ่น = Factors predicting medicationadherence behavior of schizophrenic patients withsubstance abuse / Pimpaka Kitiwongin
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  Factors predicting medication adherence behavior ofschizophrenic patients with substance abuse
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คณะพยาบาลศาสตร์ 2556
 เลขเรียก  วพ WM270 พ718ป 2556
 ลักษณะทางกายภาพ  ก-ฌ, 117 แผ่น
 หมายเหตุ  วิทยานิพนธ์ (พย.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556
 หมายเหตุ  Summary: การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้ยาตามเกณฑ์การรักษาของผู้ป่วยจิตเภทที่ใช้สารเสพติดและศึกษาปัจจัยทำนายพฤติกรรมการใช้ยาตามเกณฑ์การรักษาด้านผลข้างเคียงที่เกิดจากยา ความพึงพอใจในวิธีการได้รับยาเข้าสู่ร่างกายการรับรู้สมรรถนะแห่งตนของผู้ป่วยจิตเภทในการใช้ยาตามเกณฑ์การรักษาการรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการหลีกเลี่ยงการใช้สารเสพติดการรับรู้การแสดงออกทางอารมณ์ของครอบครัวสัมพันธภาพระหว่างผู้ป่วยกับทีมสุขภาพ การมีผู้ดูแลด้านการใช้ยาและปัจจัยด้านอาการทางจิต กลุ่มตัวอย่างคือผู้ป่วยจิตเภทที่มีประวัติใช้สารเสพติดที่มารับการรักษาแบบผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลจิตเวช สังกัดกรมสุขภาพจิต จำนวน 128 คนสรุปได้ดังนี้ผลการวิจัยที่สำคัญมีดังนี้1.พฤติกรรมการใช้ยาตามเกณฑ์การรักษาของผู้ป่วยจิตเภทที่ใช้สารเสพติดมีคะแนนอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 63.62 2.ตัวแปรที่สามารถร่วมทำนายพฤติกรรมการใช้ยาตามเกณฑ์การรักษาของผู้ป่วยจิตเภทที่ใช้สารเสพติด มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือการรับรู้สมรรถนะแห่งตนของผู้ป่วยจิตเภทในการใช้ยาตามเกณฑ์การรักษาโดยสามารถทำนายได้ร้อยละ 4.0 (R² = .040)สมการทำนายในรูปคะแนนมาตรฐานคือZ พฤติกรรมการใช้ยาตามเกณฑ์การรักษา= +.200Zการรับรู้สมรรถนะแห่งตนของผู้ป่วยจิตเภทในการใช้ยาตามเกณฑ์การรักษา
 หัวเรื่อง  Drug utilization
 หัวเรื่อง  Schizophrenics
 หัวเรื่อง  การใช้ยา
 หัวเรื่อง  ผู้ป่วยจิตเภท
 ผู้แต่งร่วม  Pimpaka Kitiwongin
 ผู้แต่งร่วม  อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย, ที่ปรึกษา
 ผู้แต่งร่วม  รัชนีกร เกิดโชค, ที่ปรึกษาร่วม
 ผู้แต่งนิติบุคคล  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์
 ผู้แต่งนิติบุคคล  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
 เชื่อมโยง  วิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม (Full Text)
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
5655
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วพ WM270 พ718ป 2556 c.1 
  Barcode: 024709
วิจัย On Shelf
Note:อภินันทนาการ
   [แสดง 1/1 รายการ]

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [Drug utilization]
    หัวเรื่อง [Schizophrenics]
    หัวเรื่อง [การใช้ยา]
    หัวเรื่อง [ผู้ป่วยจิตเภท]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: ปัจจัยทำนายพฤติก..
Bib 13533

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023. All Rights Reserved.