เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
E-books : เกี่ยวกับ Collections
 ผู้แต่ง  นันทชา สงวนกุลชัย
 ชื่อเรื่อง 
ความสัมพันธ์ระหว่าง สภาพแวดล้อมในครอบครัวด้านสัมพันธภาพพฤติกรรมการเป็นพ่อแม่ ภาวะซึมเศร้าของแม่และภาวะติดสุราของพ่อกับปัญหาพฤติกรรมในเด็กสมาธิสั้น ภาคกลางตอนบน / นันทชา สงวนกุลชัย =Relationships between family environment-relationshipdimension, parenting behaviors, maternal depression,paternal alcohol dependent and behavioral problems inchildren with attention-deficit hyperactivity disorder,upper central region / Nantacha Sanguenkulchai
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  Relationships between family environment-relationshipdimension, parenting behaviors, maternal depression,paternal alcohol dependent and behavioral problems inchildren with attention-deficit hyperactivity disorder,upper central region
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยม,คณะพยาบาลศาสตร์ 2556
 เลขเรียก  วพWM100 น417ส 2556
 ลักษณะทางกายภาพ  ก-ฌ, 161 แผ่น
 หมายเหตุ  พิมพ์ดีด (ถ่ายสำเนา)
 หมายเหตุ  วิทยานิพนธ์ (พย.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556
 หมายเหตุ  Summary: การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1)ปัญหาพฤติกรรมเด็กสมาธิสั้น 2) สภาพแวดล้อมในครอบครัวด้านสัมพันธภาพพฤติกรรมการเป็นพ่อแม่ภาวะซึมเศร้าของแม่และภาวะติดสุราของพ่อเด็กสมาธิสั้น 3)ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมในครอบครัวด้านสัมพันธภาพพฤติกรรมการเป็นพ่อแม่ ภาวะซึมเศร้าของแม่และภาวะติดสุราของพ่อกับปัญหาพฤติกรรมในเด็กสมาธิสั้น กลุ่มตัวอย่างคือพ่อและแม่ของเด็กสมาธิสั้นที่มีอายุ 6-12 ปี จำนวน 154 ครอบครัวที่มารับบริการต่อเนื่องแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลของรัฐในเขตภาคกลางตอนบนผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้1. เด็กสมาธิสั้นส่วนใหญ่มีปัญหาพฤติกรรมร้อยละ 69.5โดยมีปัญหาพฤติกรรมด้านเกเรมากที่สุดรองลงมาคือปัญหาพฤติกรรมด้านความสัมพันธ์กับเพื่อน พฤติกรรมอยู่ไม่นิ่งปัญหาพฤติกรรมสัมพันธภาพทางสังคม และปัญหาพฤติกรรมทางอารมณ์ (ร้อยละ80.50, 75.3, 56.5, 24.7 และ 15.6 ตามลำดับ)2.สภาพแวดล้อมในครอบครัวด้านสัมพันธภาพของเด็กสมาธิสั้นอยู่ในระดับดี ร้อยละ79.2 พฤติกรรมการเป็นพ่อแม่โดยรวมอยู่ระดับปานกลาง ร้อยละ 86.4ภาวะซึมเศร้าของแม่พบร้อยละ 18.8 และภาวะพ่อติดสุราพบร้อยละ 8.43.สภาพแวดล้อมในครอบครัวด้านสัมพันธภาพและ พฤติกรรมการเป็นพ่อแม่มีความสัมพันธ์ทางลบกับปัญหาพฤติกรรม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 (r= -.220 และ -.198) ปัจจัยภาวะซึมเศร้าของแม่และภาวะติดสุราของพ่อมีความสัมพันธ์ทางบวกกับปัญหาพฤติกรรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (r= .394 และ .165)
 หัวเรื่อง  Attention-deficit-disordered children
 หัวเรื่อง  Domestic relations
 หัวเรื่อง  เด็กสมาธิสั้น
 หัวเรื่อง  ความสัมพันธ์ในครอบครัว
 ผู้แต่งร่วม  Nantacha Sanguenkulchai
 ผู้แต่งร่วม  จินตนา ยูนิพันธุ์, ที่ปรึกษา
 ผู้แต่งนิติบุคคล  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
 เชื่อมโยง  วิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม (Full Text)
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
5655
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วพWM100 น417ส 2556 c.1 
  Barcode: 024712
วิจัย On Shelf
Note:อภินันทนาการ
   [แสดง 1/1 รายการ]

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [Domestic relations]
    หัวเรื่อง [เด็กสมาธิสั้น]
    หัวเรื่อง [ความสัมพันธ์ในครอบครัว]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: ความสัมพันธ์ระหว..
Bib 13530

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2022. All Rights Reserved.