เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
E-books : เกี่ยวกับ Collections
 ผู้แต่ง  ชัฎชฎา คมขำ
 ชื่อเรื่อง 
ผลของโปรแกรมสุขภาพจิตศึกษาที่เน้นการฝึกทักษะต่อการทำหน้าที่ทางสังคมของผู้ป่วยจิตเภทในชุมชน / ชัฎชฎา คมขำ = The effect ofpsychoeducation program focusing or skill training onsocial functioning of schizophrenic patients in community/ Chatchada Komkham
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  The effect of psychoeducation program focusing or skilltraining on social functioning of schizophrenic patientsin community
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
 เลขเรียก  วพWM105 ช363ผ 2555
 ลักษณะทางกายภาพ  ก-ญ, 166 แผ่น
 หมายเหตุ  พิมพ์ดีด (ถ่ายสำเนา)
 หมายเหตุ  วิทยานิพนธ์ (พย.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555
 หมายเหตุ  Summary: การวิจัยกึ่งทดลองแบบสองกลุ่มวัดสองครั้งก่อนและหลังการทดลอง เรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ คือ1)เพื่อเปรียบเทียบการทำหน้าที่ทางสังคมของผู้ป่วยจิตเภทในชุมชนก่อนและหลังได้รับโปรแกรมสุขภาพจิตศึกษาที่เน้นการฝึกทักษะ2)เพื่อเปรียบเทียบการทำหน้าที่ทางสังคมของผู้ป่วยจิตเภทในชุมชนระหว่างกลุ่มที่ได้รับโปรแกรมสุขภาพจิตศึกษาที่เน้นการฝึกทักษะกับกลุ่มที่ได้รับการดูแลตามปกติกลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ป่วยจิตเภทในชุมชนที่รับการรักษาในแผนกผู้ป่วยนอกซึ่งมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ จำนวน 40 คน ทำการจับคู่แล้วสุ่มเข้ากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมกลุ่มละ 20 คน
 หมายเหตุ  Summary: ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. การทำหน้าที่ทางสังคมของผู้ป่วยจิตเภทในชุมชนหลังได้รับโปรแกรมสุขภาพจิตศึกษาที่เน้นการฝึกทักษะสูงกว่าก่อนได้รับโปรแกรมฯ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 2.การทำหน้าที่ทางสังคมของผู้ป่วยจิตเภทในชุมชนกลุ่มที่ได้รับโปรแกรมสุขภาพจิตศึกษาที่เน้นการฝึกทักษะสูงกว่ากลุ่มที่ได้รับการดูแลตามปกติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
 หัวเรื่อง  Schizophrenics--Care
 หัวเรื่อง  Social role--Study and teaching
 หัวเรื่อง  Social skills--Study and teaching
 หัวเรื่อง  ผู้ป่วยจิตเภท--การดูแล
 หัวเรื่อง  บทบาททางสังคม--การศึกษาและการสอน
 หัวเรื่อง  ทักษะทางสังคม--การศึกษาและการสอน
 ผู้แต่งร่วม  Chatchada Komkham
 ผู้แต่งร่วม  รัชนีกร เกิดโชค, ที่ปรึกษา
 ผู้แต่งนิติบุคคล  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
 เชื่อมโยง  วิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม (Full Text)
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
5655
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วพWM105 ช363ผ 2555 c.1 
  Barcode: 024711
วิจัย On Shelf
Note:อภินันทนาการ
   [แสดง 1/1 รายการ]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: ผลของโปรแกรมสุขภ..
Bib 13531

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023. All Rights Reserved.