ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูลชั้นสูง
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 127 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง ผู้ป่วยจิตเวช
ผลการค้นหา เลขเรียก
การดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้านของโรงพยบาลสวนสราญรมย์ปีงบประมาณ ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้านของโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ปีงบประมา..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การดูแลผู้ป่วยที่บ้าน กรณีศึกษาผู้ป่วยจิตเภทของศูนย์ดูแลผู้ป..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การนำระบบการจัดการผู้ป่วยรายกรณีมาประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้ป่ว..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การประเมินผลการดำเนินงานการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้าน กรณีศึกษ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การประเมินผลการนิเทศงานการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้านของบุคคลาก..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การพยาบาลผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉินที่มีพฤติกรรมรุนแรง : Nursing i..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การศึกษาผลการตรวจศพผู้ป่วยจิตเวชที่เสียชีวิตในโรงพยาบาลสมเด็..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การศึกษาผลของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การศึกษาพฤติกรรมทันตสุขภาพและสภาวะสุขภาพของผู้ป่วยจิตเวช / ว..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การศึกษาภาวะสังคม - จิตใจของผู้ป่วยจิตเวชคดี : ศึกษาเฉพาะกรณ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การสำรวจแนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเวชของครอบครัว : การศึกษากรณี..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ต้นทุนรายโรคผู้ป่วยจิตเวชตามกลุ่มโรคร่วมของผู้ป่วยจิตเวชโรงพ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการสื่อสารของผู้ป่วยโรคจิตเภทแล..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ผลการปฏิบัติงานในเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้านปีงบประ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ผลของการใช้แบบแผนการดูแลผู้ป่วยจิตเวชทีบ้านต่อความสามารถในกา..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ผลสำเร็จของงานการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้านปีงบประมาณ 2540 - 2..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
รายงานการวิจัย เรื่อง การช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชด้วยกลุ่มครอบ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
รายงานการวิจัย เรื่อง การติดตามผู้ป่วยจิตเวชภายหลังรับการรัก..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาสภาพผู้ป่วยจิตเวชที่อยู่โรงพยา..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 [7]   [แสดง 20/127 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.