ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูลชั้นสูง
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 40 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง ทรัพยากรมนุษย์
ผลการค้นหา เลขเรียก
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ / อำนวย แสงสว่าง
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ ภาคปฏิบัติ / โดย ณรงค์ แส..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การบริหารทรัพยากรบุคคลในทศวรรษหน้า / ดนัย เทียนพุฒ
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การประเมินผลโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อการดำเนินงานป้องกันโรคเอ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (เทคนิคการบริหารบุคลากรในบริษัทญี่ปุ่..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ : การศึกษาและผลการฝึกอบรมในประเทศไ..
   สุมาลี ปิตยานนท์ / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
100 ปัญหาในการสั่งงานและแนวทางแก้ไข เล่ม 2
   สมิต สัชฌุกร / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
45 กระบวนท่า พัฒนา Gen Y
   เสาวคนธ์ ศิรกิดากร / 2554
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HD4904.7
ส938ก
2554 
45 กระบวนท่า พัมนาGen Y
   เสาวคนธ์ วิทวัสโอฬาร
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HF5549
ส938จ 2554 
8K's+5K's ทุนมนุษย์ของคนไทยรองรับประชาคมอาเซียน
   จีระ หงส์ลดารมภ์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
HF5549.5.M3
จ564ป 2555 
Competency-based approach
   นิสดารก์ เวชยานนท์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HF5549.5.M3
น693ค 2549 
กลยุทธ์ HR ที่จับต้องได้
   วิโรจน์ ลักขณาอดิศร / 2550
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HF5549 ว712ก 2550 
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
   อำนวย แสงสว่าง / 2540
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HF5549 อ682ก 2540 
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
   ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ = Human resource management
   อนิวัช แก้วจำนงค์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HF5549.5.M3
อ179ก 2554 
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ด้วย : Competency Based HRM
   สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ / 2551
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HF5549.5.M3 ส739ก 2551 
การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ด้วยเทคโนโลยีสานสนเทศ
   ประเวศน์ มหารัตน์สกุล / 2544
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HF5549 ป384ก 2544 
การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์เทคโนโลยีสารสนเทศ / ประเวศน์ มห..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การบริหารทรัพยากรบุคคลในทศวรรษหน้า
   ดนัย เทียนพุฒ / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
   สุนันทา เลาหนันท์ / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 [2]   [แสดง 20/40 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.