ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูลชั้นสูง
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1,129 รายการ
 ค้นหา คำสำคัญ รัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
การป้องกันและรักษาโรคด้วยพลังจิต กับ สมองคอมพิวเตอร์ / ชินโอ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การพยาบาลผู้ป่วยที่มีพฤติกรรมแยกตัวเอง และกลับมารักษาซ้ำบ่อย..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การพยาบาลผู้ป่วยที่ศาลส่งรักษาตามวิธีการเพื่อความปลอดภัยที่ม..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การพยาบาลผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่มีพฤติกรรมรักร่วมเพศ / วัฒนา จ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ / ชาติชาย..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การพัฒนาศักยภาพของพยาบาลวิชาชีพในศูนย์สุขภาพชุมชนในการใช้วิธ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การรักษาผู้ป่วยที่มีพฤติกรรมทางเพศด้วยจิตบำบัดรายบุคคล / สมช..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การรักษาไฟฟ้าในโรคจิตเภทเรื้อรังที่ดื้อยา = Continuation ECT..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การล่มสลายของสถาบันครอบครัวที่ความรักไม่อาจเยียวยา / อรุณวดี..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การศึกษาการใช้การจัดการผู้ป่วยรายกรณี ต่อความพึงพอใจในบริการ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การศึกษาความตระหนักในคุณค่าของตนเองของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การศึกษาติดตามผู้ป่วยออทิสติกที่มารับการรักษาในปี พ.ศ. 2522 ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การศึกษาบุคลิกภาพของผู้ป่วยชายติดสารเสพติดที่เข้ารับการรักษา..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การศึกษาปัจจัยทางจิต - สังคม ที่มีผลต่อปัญหาทางด้าจิตใจของผู..
   จินตนา หะรินเดช / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การศึกษาผลการรักษาผู้ติดฝิ่นด้วยยาที่ไม่มีอนุพันธ์ฝิ่นในชุมช..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การศึกษาผู้ป่วยโรคจิตที่กลับเข้ามารับการรักษาในโรงพยาบาลซ้ำ ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การศึกษาลักษณะการดำเนินโรคของโรคจิตจากแอมเฟตามีน 1 เดือน ของ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การสำรวจทางระบาดวิทยาของความผิดปกติทางจิตและความรู้ เจตคติ ท..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การสำรวจสภาวะสุขภาพจิตของคนไทยในจังหวัดพังงา ปี 2542 / บุญลื..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การส่งเสริมความร่วมมือในการรักษาด้วยยาในผู้ป่วยจิตเภทโดยใช้ก..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [57]   [แสดง 20/1129 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.