ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูลชั้นสูง
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 902 รายการ
 ค้นหา คำสำคัญ ผู้ป่วย
ผลการค้นหา เลขเรียก
1
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
วิธีการติดตามอาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาลิเซียมในผู้ป่ว..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
วิธีการเผชิญปัญหาและการปรับตัวด้านจิตใจในผู้ป่วยอุบัติเปตุที..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
วิเคราะห์ปัญหาผู้ป่วยจิตเวชสูงอายุ / อุมาพร กาญจนรักษ์
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ศึกษาปัญหาการใช้ยาจิตเวชของผู้ป่วยจิตเวชของผู้ป่วยจิตเวชในชุ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
สรุปผลการดำเนินงานการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้านปีงบประมาณ 2546..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
สาเหตุและผลกระทบการเกิดโรคพิษสุราต่อผู้ป่วยที่เจ้ารับบำบัดรั..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
สิทธิมนุษยชน : รัฐกับการสาธารณสุขในสังคมไทย / ชูชัย ศุภวงศ์
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
เครื่องมือวัดคุณภาพชีวิตผู้ป่วยโรคลมชัก = A health related q..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
เทคนิคการให้การปรึกษาผู้ป่วย HIV/ ธนา นิลชัยโกวิทย์
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
เรียนรู้จากผู้ป่วย / หมอบ้านอก \"นามแฝง\"
   หมอบ้านนอก / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
เอกสารวิชาการ เรื่อง การจัดกิจกรรมกลุ่มเสริมแรงจูงใจกับผู้ป่..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
แนวทางการจัดการอาการหูแว่วในผู้ป่วยจิตเภท โรงพยาบาลจิตเวชนคร..
   นฤมล สุริยะ
   วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา ที่ วิจัย(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ WM172
น276น 2550 
แนวทางการจัดการอาการหูแว่วในผู้ป่วยจิตเภท โรงพยาบาลจิตเวชเลย..
   ผ่องศรี เหล่าทะนนท์
   วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา ที่ วิจัย(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ WM203 ผ227น 2550 
แนวทางการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยที่รักษาด้วยไฟฟ้า / นฤมล ทีปะปาล
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
แนวทางการให้ความช่วยเหลือ : การให้คำปรึกษาผู้ป่วยเอดส์ระยะสุ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
โครงการวิจัยเพื่อทดลองใช้คู่มือพื้นฐานสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวชใ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
โภชนาการ : สำหรับผู้ติดเชื้อ HIV และผู้ป่วยเอดส์ / พัชรี ตั้..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
โภชนาการสำหรับครอบครัวและผู้ป่วย / เสาวนีย์ จักรพิทักษ์
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
โรคจิตเภทในผู้ป่วยจิตเวชเด็ก / ศุภวรรณ พลเดช
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 [46]   [แสดง 20/902 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.