ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูลชั้นสูง
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 908 รายการ
 ค้นหา คำสำคัญ ผู้ป่วย
ผลการค้นหา เลขเรียก
การดูแลเพื่อบรรเทาอาการ วิถีแห่งการคลายทุกข์ / เต็มศักดิ์ พึ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การนำระบบการจัดการผู้ป่วยรายกรณีมาประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้ป่ว..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การนำแนวคิดการสัมภาษณ์และการเสริมสร้างแรงจูงใจร่วมกับการปรับ..
   อัครเดช กลิ่นพิบูลย์
   วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา ที่ วิจัย(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ WM460.5.M6
อ474ก 
การบริการสุขภาพจิตชุมชน : การติดตามเยี่ยมผู้ป่วยจิตเวชและครอ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การบำบัดคู่สมรสในผู้ป่วยโรคติดสุราที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาลจ..
   อดิศักดิ์ ชัยศิริ
   วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา ที่ วิจัย(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

   Fulltext Connect to online resource [http://lib18.kku.ac.th/kku/sea..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ WM430.5.M3
อ129ก 2555 
การบำบัดรักษาทันตกรรมฉุกเฉินในผู้ป่วยจิตเวชที่รักษาในโรงพยาบ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การประยุกต์ใช้ทฤษฏีการดูแลตนเองของโอแรม ในการพยาบาลผู้ป่วยโร..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฏีพุทธิปัญญา ช่วยเหลือผู้ป่วยระแวง / ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การประเมินผลการดำเนินงานการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้าน กรณีศึกษ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การประเมินผลการนิเทศงานการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้านของบุคคลาก..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การปวดกล้ามเนื้อและข้อของผู้ป่วยนอกจิตเวฃ โรงพยาบาลสมเด็จเจ้..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การฝึกทักษะการคลายเครียด สำหรับผู้ป่วยโรคประสาท / อัชรา ฦาชา
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การฝึกทักษะทางสังคมและการดำรงชีวิตด้วยตนเองสำหรับผู้ป่วยจิตเ..
   วราพร แซ่หวง
   วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา ที่ วิจัย(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

   Fulltext Connect to online resource [http://lib18.kku.ac.th/kku/sea..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ WM425.5.C6
ว316ก 
การพยาบาลผุ้ป่วยที่มีพฤติกรรมหลงผิดและประสาทหลอน/เยาวลักษณ์ ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การพยาบาลผู้ป่วย : Childood schizophrenid / สมศิริ สุขไสว
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การพยาบาลผู้ป่วย Brief Psychotic disordor ที่มีพฤติกรรมซึมเศ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การพยาบาลผู้ป่วย SCHIZOPGBENIA PARANOID ที่มีพฤติกรรมหวาดระแ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การพยาบาลผู้ป่วยจิตเภท ชนิดหวาดระแวง / เยาวดี ช่อหิรัญกุล
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การพยาบาลผู้ป่วยจิตเภทที่มีพฤติกรรมรุนแรง / สนธยา มณีรัตน์
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การพยาบาลผู้ป่วยจิตเภทที่มีพฤติกรรมแยกตนเอง / เบญเยี่ยม ลาภา..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [46]   [แสดง 20/908 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.