ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูลชั้นสูง
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 902 รายการ
 ค้นหา คำสำคัญ ผู้ป่วย
ผลการค้นหา เลขเรียก
ปัจจัยที่ทำให้เกิดภาวะซึมเศร้าแลทำร้ายตนเองของผู้ป่วยที่มารั..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ปัจจัยที่มีผลต่อการผิดนัดพบแพทย์ครั้งแรกภายหลังจำหน่ายจากโรง..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการสื่อสารของผู้ป่วยโรคจิตเภทแล..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความพึงพอใจในการรับบริการรักษาพยาบาลของญ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความพึงพอใจในการใช้บริการของผู้ป่วยในโรง..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ผลกระทบของนโยบาย 30 บาทระบบบริการผู้ป่วยจิตเวช : ภาพรวมระดับ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ผลการปฏิบัติงานในเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้านปีงบประ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ผลการมีส่วนร่วมของระชาชนในการดูแลผู้ป่วยดรคจิตในชุมชน อำเภอก..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ผลของกลุ่มทักษะทางสังคมต่อพฤติกรรมทางสังคมของผู้ป่วยจิตเภท =..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ผลของการจัดการผู้ป่วยรายกรณีต่อจำนวนวันนอนในโรงพยาบาลค่าใช้จ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ผลของการใช้แบบแผนการดูแลผู้ป่วยจิตเวชทีบ้านต่อความสามารถในกา..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ผลของการให้คำปรึกษาแบบพิจารณาเหตุผลและอารมณ์ร่วมกับการฝึกผ่อ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ผลของโปรแกรมสุขภาพจิตศึกษาต่อผู้ป่วยโรคซึมเศร้า
   รุ่งนภา อุดานนท์
   วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา ที่ วิจัย(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ WM105
ร623ผ 2557 
ผลสำเร็จของงานการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้านปีงบประมาณ 2540 - 2..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ผู้ป่วย Schizophrenia (พฤติกรรมก้าวร้าว) / เขมา ตั้งใจมั่น
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ผู้ป่วยจิตเวชกับการรักษาทางไสยศาสตร์ / วิศักดิ์ สาตรา . .. แ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ที่เป็นโรคจิตเภท = Self - care Beh..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ที่เป็นโรคจิตเภทในโครงการการดูแลผู..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
มุมมองเรื่องความตายและภาวะใกล้ตาย : รวมข้อเขียนว่าด้วยความตา..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
รายงานการวิจัย กระบวนการกลุ่มให้การปรึกษาเพื่อเสริมสร้างทักษ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [46]   [แสดง 20/902 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.