ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูลชั้นสูง
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 908 รายการ
 ค้นหา คำสำคัญ ผู้ป่วย
ผลการค้นหา เลขเรียก
คู่มือการบริหารจัดการงานสาธารณสุขมูลฐานแนวใหม่ ชุดที่ 4 การเ..
   แจ็ค เรโนลส์ / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
คู่มือการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดแบบผู้ป่วยนอก / กองสุขภาพจิ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
คู่มือการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดแบบผู้ป่วยนอกตามรูปแบบ กาย ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
คู่มือการปฏิบัติงานผู้ป่วยนอก / บรรเจิด ทิพย์นุรักษ์
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
คู่มือการพยาบาลผู้ป่วยรักษาด้วยไฟฟ้า / มะลิ สกุลถาวร
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
คู่มือการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวชโดยการฝึกทักษะจำเป็นพื้น..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
คู่มือการใช้งานโปรแกรมการให้บริการผู้ป่วย / โรงพยาบาลพระศรีม..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
คู่มือฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน / กองสุขภาพจิต
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
คู่มืออาการที่พบบ่อยในผู้ติดเชื้อ HIV /ผู้ป่วยเอดส์และแนวทาง..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ตายอย่างมีศักดิ์ศรี : มาตรา 24 ร่าง พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ (ฉ..
   ปิติพร จันทรทัต ณ อยุธยา / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
 
ตำราจิตเวชสำหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป : อาการทางจิตเวชในผู้ป..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ต้นทุนต่อหน่วยงานบริการผู้ป่วยของคลีนิคนอกเวลาโรงพยาบาลสวนปร..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ต้นทุนต่อหน่วยงานบริการผู้ป่วยโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น / อภิชั..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ต้นทุนต่อหน่วยงานบริการผู้ป่วยโรงพยาบาลสวนปรุง / สุวัฒน์ มหั..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ต้นทุนรายโรคผู้ป่วยจิตเวชตามกลุ่มโรคร่วมของผู้ป่วยจิตเวชโรงพ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ทักษะการสื่อสารเพื่อความเป็นเลิศด้านการเรียนการสอน
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
W62
ท6 2552 
ทางเลือกของผู้ป่วย / ประสาน ต่างใจ บรรณาธิการ
   ประสาน ต่างใจ / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
บุคลิกภาพผู้ป่วยโรคลมชัก / ดรุณี พัฒนขจร
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ประสิทธิผลของการบำบัดเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจในการลดปัญหาการด..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับสุขภาวะของผู้ป่วยจิตเภทในชุม..
    / 2004
   วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา ที่ วิจัย(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [46]   [แสดง 20/908 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.