ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูลชั้นสูง
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 908 รายการ
 ค้นหา คำสำคัญ ผู้ป่วย
ผลการค้นหา เลขเรียก
การให้การปรึกษาทางพยาบาลแก่ญาติของผู้ป่วยจิตเวช / ชุลีวรรณ เ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การให้การปรึกษาแบบกลุ่มโดยใช้แนวคิดการปรับเปลี่ยนความคิดและพ..
   สุปรีดา แก้วนาง
   วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา ที่ วิจัย(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพWM425.5.C6
ส824ก 2549 
การให้การปรึกษาในแนวพุทธศาสนารายบุคคลในผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่..
   ฤทธิรงค์ หาญรินทร์
   วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา ที่ วิจัย(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ WM55
ฤ174ก 2549 
ครอบครัวบำบัดในผู้ติดสุราที่มีภาวะซึมเศร้าตามแนวคิดของซาเทียร์
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ความฉลาดทางอารมณ์ของผู้ดูแลผู้ที่เป็นโรคจิตเภท = Emotional Q..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ความรุนแรงในครอบครัวกับการฆาตกรรม : กรณีศึกษาผู้ป่วยคดีฆ่าสา..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองของผู้ป่วยโรคจิตจากเมทแอมเฟตามีน / ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ความรู้เกี่ยวกับสิทธิผู้ป่วยของผู้มารับบริการโรงพยาบาลจิตเวช..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ความสัมพันธ์ของบุคลิกภาพ สภาวะทางเศรษฐกิจครอบครัวสังคม และ ส..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้สุขภาพกับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยจิ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองการสนับสนุนทางด้..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ความสัมพันธ์ในครอบครัวผู้ป่วยจิตเวชโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ความสามารถของญาติในการดูแลผู้ที่เป็นโรคจิตเภทในโครงการญาติมี..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ความเข้มแข้งอดทนและความเครียดของสมาชิกครอบครัวผู้ป่วยที่รีบก..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
คืนสู่เหย้า กลับเข้าสู่สังคม การช่วยเหลือด้านจิตสังคมผู้ป่วย..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
คู่มือกลุ่มกิจกรรมบำบัดสำหรับผู้ป่วยจิตเวชโรงพยาบาลสวนปรุง /..
    / 2004
   หนังสือ ที่ นวนิยาย/เรื่องสั้น(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
คู่มือกลุ่มกิจกรรมบำบัดสำหรับผู้ป่วยจิตเวชโรงพยาบาลสวนปรุง จ..
    / 2004
   หนังสือ ที่ นวนิยาย/เรื่องสั้น(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
คู่มือการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลผู้ป่วยโร..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
คู่มือการดูแลผู้ป่วยจิตเวชภาวะวิกฤตฉุกเฉิน สำหรับผู้ช่วยเหลื..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
คู่มือการทำกลุ่มจิตบำบัดแบบประคับประคองสำหรับผู้ป่วยจิตเวช /..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [46]   [แสดง 20/908 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.