ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูลชั้นสูง
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 908 รายการ
 ค้นหา คำสำคัญ ผู้ป่วย
ผลการค้นหา เลขเรียก
การศึกษาการใช้โปรแกรมการพยาบาลองค์ รวมต่อพฤติกรรมการดูแลตนเอ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การศึกษาการใช้โปรแกรมการพยาบาลองค์รวมต่อพฤติกรรมการดูแลตนเอง..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การศึกษาการใช้โปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจต่อพฤติกรรมการดูแ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การศึกษาความพร้อมของชุมชนในการดูแลผู้ป่วยโรคจิตขณะอยู่บ้าน /..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การศึกษาติดตามผู้ป่วยออทิสติกที่มารับการรักษาในปี พ.ศ. 2522 ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การศึกษาบุคลิกภาพของผู้ป่วยชายติดสารเสพติดที่เข้ารับการรักษา..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การศึกษาบุคลิกภาพผู้ป่วยจิตเวชด้วยเครื่องมือทดสอบเชาว์ปัญญา ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การศึกษาบุคลิกภาพผู้ป่วยโรคลมชัก=The strdy of epileptic\' pe..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การศึกษาปัจจัยทางจิต - สังคม ที่มีผลต่อปัญหาทางด้าจิตใจของผู..
   จินตนา หะรินเดช / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การศึกษาปัญหาทางด้านจิตใจของผู้ป่วยโรคลมชัก / โดย บุญชัย นวม..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การศึกษาปัญหาผู้ป่วยโรคเรื้อน นิคมโรคเรื้อนอำนาจเจริญ จังอุบ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การศึกษาผลการตรวจศพผู้ป่วยจิตเวชที่เสียชีวิตในโรงพยาบาลสมเด็..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การศึกษาผลของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การศึกษาผู้ป่วยโรคจิตที่กลับเข้ามารับการรักษาในโรงพยาบาลซ้ำ ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การศึกษาพฤติกรรมทันตสุขภาพและสภาวะสุขภาพของผู้ป่วยจิตเวช / ว..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การศึกษาภาวะจิต - สังคมและความผิดปกติของผู้ป่วยโรคลมฃักและญา..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การศึกษาภาวะสังคม - จิตใจของผู้ป่วยจิตเวชคดี : ศึกษาเฉพาะกรณ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การศึกษารสั่งจ่ายยานอนหลับแก่ผู้ป่วยจิตเวชและประวาทวิทยาศาสต..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การศึกษาเปรียบเทียบอาการผู้ป่วยก่อนและหลังการฟื้นฟูผู้ป่วยจิ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การศึกษาเรื่อง ความรู้และพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหว..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [46]   [แสดง 20/908 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.