ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูลชั้นสูง
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 59 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง Medicine
ผลการค้นหา เลขเรียก
การจัดหมวดหมู่และรหัสมาตรฐานภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย. Thai tr..
   หนังสือ ที่ นวนิยาย/เรื่องสั้น(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WB925
ก446 ล.1 2559 
การประยุกต์เวชศาสตร์ป้องกันในระบบบริการสาธารณสุข
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WA108
ก491 2549 
การรักษาต้องสงสัย = Testing treatments
   วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา ที่ วิจัย(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WB102
ก499 2561 
การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในชุมชน : การประยุกต์แนวคิดแ..
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WA590
ก523 2561 
จากปีศาจสู่เชื้อโรค : ประวัติศาสตร์การแพทย์กับโรคระบาดในสังค..
   ชาติชาย มุกสง, ผู้แต่ง
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WA105
ช518จ
2563 
ชุดการสังคายนาภูมิปัญญาการนวดไทย ๓ : คำอธิบายศิลาจารึกวัดพระ..
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WB537|bช613 ล.3 2560 
ชุดการสังคายนาภูมิปัญญาการนวดไทย ๔ : คำอธิบายคัมภีร์แผนนวด เ..
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WB537
ช613 ล.4 2560 
ชุดการสังคายนาภูมิปัญญาการนวดไทย คำอธิบายกล่าวเส้นสิบในตำราโ..
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WB537
ช613 ล.1 2560 
ชุดการสังคายนาภูมิปัญญาการนวดไทย คำอธิบายสมุดภาพโคลงฤาษีดัดตน
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WB537
ช613 ล.2 2560 
ตำรายาศิลาจารึก วัดพระเชตุพนฯ ฉบับสมบูรณ์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
QV770.JT3
ต367 2561 
ยิ่งรู้จักยิ่งรัก R2R
    / 2559
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
W20.5
ย265 2559 
รายงานการสาธารณสุขไทยด้านการแพทย์แผนไทยการแพทย์พื้นบ้านและกา..
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WB50.JT3
ร451 2557/59 
วิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติยาและกฎหมายชันสูตรพลิกศพ
   วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
W700
ว574ว 2546 
หลักการเวชศาสตร์ครอบครัว (Principles of Family Medicine)
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WB110
ห321 2559 
อายุรศาสตร์ฉลาดเลือก = Choosing wisely in internal medicine
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WB115
อ641
2557 
เกียรติประวัติแพทย์ไทยฝากไว้ให้คนรุ่นหลัง : ชีวิตและผลงานของ..
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WZ100
ส918ก 2555 
เพื่อรอยยิ้ม เมื่อสิ้นลม : ประสบการณ์ของ กานดาวศรี ตุลาธรรมก..
   สง่า ลือชาพัฒนพร
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WY86.5
ส153พ ล.1-2 2554 
เวชศาสตร์ครอบครัวบนเส้นทางนโยบายปฐมภูมิ : องค์ความรู้เพื่อกา..
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WB110
ว896 2560 
แนวทางและข้อปฏิบัติในการทำวิจัยในคน
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
W20.55.H9
น927 2556 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 [3]   [แสดง 19/59 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2022. All Rights Reserved.