ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูลชั้นสูง
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง Napa Jiratjintana

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
ภาพปก
 ผู้แต่ง  นภา จิรัฐจินตนา
 ชื่อเรื่อง 
ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับภาวะทุพพลภาพของผู้ป่วยโรคซืมเศร้าวัยสูงอายุ / นภา จิรัฐจินตนา = Selected factors related to disabilityamong older persons with major depressive disorder / NapaJiratjintana
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  Selected factors related to disability among older personswith major depressive disorder
 พิมพ์ลักษณ์  2554
 เลขเรียก  วพ WM203 น196ป 2554
 ลักษณะทางกายภาพ  ก-ฎ, 151 แผ่น
 หมายเหตุ  พิมพ์ดีด (ถ่ายสำเนา)
 หมายเหตุ  วิทยานิพนธ์ (พย.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554
 หมายเหตุ  Subject: ภาวะทุพพลภาพของโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุทำให้เกิดความทุกข์ทรมานและความรุนแรงของภาวะซึมเศร้าการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับภาวะทุพพลภาพศึกษาความสัมพันธ์และปัจจัยที่สามารถร่วมพยากรณ์ ระหว่าง เพศ อายุการเจ็บป่วยเรื้อรัง ความรุนแรงของภาวะซึมเศร้าและการสนับสนุนทางสังคมกับภาวะทุพพลภาพของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าวัยสูงอายุกลุ่มตัวอย่างคือผู้ป่วยโรคซึมเศร้าวัยสูงอายุแผนกผู้ป่วยนอกสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์และโรงพยาบาลศรีธัญญา จำนวน 144 ราย
 หัวเรื่อง  Older people with disabilities
 หัวเรื่อง  Depression in old age
 หัวเรื่อง  ผู้สูงอายุที่มีภาวะทุพพลภาพ
 หัวเรื่อง  ความซึมเศร้าในผู้สูงอายุ
 ผู้แต่งร่วม  Napa Jiratjintana
 ผู้แต่งร่วม  รังสิมันต์ สุนทรไชยา, ที่ปรึกษา
 ผู้แต่งนิติบุคคล  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
 เชื่อมโยง  วิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม (Full Text)
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วพ WM203 น196ป 2554 c.1 
  Barcode: 018358
วิจัย On Shelf
Note:อภินันทนาการ
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 12970

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023. All Rights Reserved.