ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูลชั้นสูง
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง Harley, Debra A. editor

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
ภาพปก
 ชื่อเรื่อง 
Handbook of LGBT Elders [electronic resource] : AnInterdisciplinary Approach to Principles, Practices, andPolicies / edited by Debra A. Harley, Pamela B. Teaster
 ชื่อวารสาร  Springer eBooks
 ISBN  978-331-90-3623-6
 เลขเรียก  WT25.H236 2016
 เลขหมู่  HV40-69.2
 ครั้งที่พิมพ์  1st ed. 2016
 ลักษณะทางกายภาพ  XVIII, 691 p. 22 illus. online resource
 หมายเหตุ  Contents: Foreword
-- I. Foundations of Aging and Sexual Identities
-- Theories, Constructs and Applications in Working withLGBT Elders in Human Services
-- Sexual Minority Statusand Aging
-- Late Adulthood Development
-- DeconstructingHomophobia, Heterosexism, Sexism and Ageism.- TheIntersection of Identities: Race, Age, Sexuality andCare Network
-- II. Multicultural, International andSelect Populations of LGBT Elders.- African American andBlack LGBT Elders
-- American Indian LGBT Elders
-- Asianand Pacific Island LGBT Elders
-- European LGBT Elders
--Hispanic/Latino LGBT Elders -- Elder LGBT Veterans -- LGBT[Ex]-Offender Populations -- Immigrant LGBT Elders --Transgender Elders -- Bisexuality: An Invisible CommunityAmong LGBT Elders -- III. Mistreatment and Victimizationof Older LGBT -- Aging and Mistreatment: An Overview --Mistreatment and Victimization of LGBT Elders -- ElderBullies and Impact on LGBT Elders -- IV. Health Care andMental Health.- Impact of Health Care Reform on LGBTElders -- Healthcare Practices with LGBT Elders -- LGBTElders in Nursing Homes, Long-Term Care Facilitiesand Residential Communities -- End-of-life Issues for LGBTElders -- Mental Health Counseling of LGBT Elders --Substance Abuse Intervention with LGBT Elders -- V. Policy,Legal and Ethical Issues.- Implications of the SupremeCourt Ruling on Same-Sex Marriage -- Ethical Standards andPractices In Service Delivery -- VI. Family and Community.- LGBT Elders in Rural Settings -- Law Enforcement andPublic Safety of LGBT Elders -- The Role of Clergy inAddressing the Needs of LGBT Elders -- LGBT Issues in theWorkplace: The Intersection of Ageism and Sexual Identity-- Recreation and Leisure -- VII. Counseling and HumanServices Delivery.- Counseling LGBT Elders -- Advocacy andCommunity Needs Assessment -- Disabilities Among LGBTElders -- Trends, Future Directions and Implications forPolicy, Practice and Research on LGBT Elders
 หมายเหตุ  Summary: This groundbreaking resource presents a wealth of findingsand perspectives previously unseen in the LGBT literature.Its focus on psychological, sociopolitical, and caredelivery issues affecting LGBT elders reveals both thenuanced interplay between diverse sources of identity andmultiple sources of stigma and discrimination. Specificchapters highlight challenges and resiliencies impactingsubpopulations (e.g., racial groups, veterans,